velikost textu

Collaborative purchasing in public procurement: A comparative study

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Collaborative purchasing in public procurement: A comparative study
Název v češtině:
Centrální zadávání veřejných zakázek: Komparativní studie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Křivohlavý
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Palanský
Oponent:
Petr Pleticha, M.Sc.
Id práce:
203113
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, Centrální zadávání, Metoda maximální kvazi-věrohodnosti, Evropská unie, Data o veřejných tendrech, Centralizace
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, Collaborative purchasing, Maximum Quasi-likelihood estimation, European Union, Public tender data, Centralization
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou centrálního zadávání veřejných zakázek. Popisujeme možné efekty centrálního nakupování a definujeme cíle a strategie Evropské unie s ohledem na centralizaci. Dále pak zkoumáme efekty centrálních zakázek na základě jedinečných dat o tendrech z celé Evropské unie pomocí metody maximální kvazi- věrohodnosti. Zjišťujeme pozitivní vliv centrálního zadávání na míru soutěže ve třech odvětvích. Nalézáme také, že tento efekt je větší ve státech s vyšší korupcí. Centrální zadávání je kritizované kvůli možnému znevýhodňování malých firem. Ukázali jsme, že tato strategie má negativní efekt na pravděpodobnost, že zakázka bude zadána malému nebo střednímu podniku ve dvou odvětvích. Jedno z doporučení Evropské unie na snížení tohoto problému je používaní tendrů s více kritérii výběru. Avšak naše analýza platnost tohoto doporučení nepotvrdila.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the issue of collaborative purchasing in public procurement. We describe possible effects of centralized purchasing and define the objectives and strategies of the European Union regarding procurement centralization. Then, we examine the effects of centralized procurement based on a unique dataset of tenders from the whole European Union using Quasi-Maximum likelihood estimation. We find a positive effect of central procurement on competition in three procurement sectors. We also find that the effect is higher in countries with a higher degree of corruption. Centralized purchasing is criticized because of possible disadvantaging of small enterprises. We show that this strategy has a negative effect on the probability of awarding contracts to small or medium companies in two procurement sectors. One of the recommendations of the European Union to solve this problem is the usage of tenders with multiple selection criteria. However, our results do not confirm the validity of this recommendation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Křivohlavý 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Křivohlavý 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Křivohlavý 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Palanský 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Pleticha, M.Sc. 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB