velikost textu

Public Procurement Procedures and Their Effects: Evidence from the EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Public Procurement Procedures and Their Effects: Evidence from the EU
Název v češtině:
Druhy řízení v zadávání veřejných zakázek a jejich efekty: Případ Evropské unie
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Čep
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Palanský
Oponent:
Mgr. Jindřich Matoušek
Id práce:
203112
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
veřejné zakázky, druhy zadávacích řízení, otevřené řízení, jednací řízení, užší řízení, cena veřejných zakázek
Klíčová slova v angličtině:
public procurement, procurement procedures, open procedure, negotiatedprocedure, restricted procedure, cost of procurement
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat efekty výběru druhu zadávacího řízení na cenu veřejných zakázek. Toho jsme dosáhli s pomocí datasetu s informacemi o veřejných zakázkách na území EU poskytnutým projektem Digiwhist. V použitém modelu vysvětlujeme variaci v rozdílu konečné a odhadované ceny zakázky jako funkci použitého druhu zadávacího řízení a sady vlastností řízení jako počtu uchazečů o zakázku, komplexity kontraktu, typu dodaného zboží/služeb a dalších. Naše výsledky odhalují, že otevřené veřejné řízení je, co se peněžních úspor týče, obecně nejvýhodnější druh řízení. Také jsme prokázali, že během otevřeného řízení ne- jvětší část snížení nákladů je způsobena větší konkurencí plynoucí z většího počtu pří- tomných uchazečů, zatímco ostatní druhy řízení na tomto do stejné míry závislá nejsou. Dále jsme spočítali, že průměrný počet uchazečů ve všech druzích řízení je značně menší, než by byl počet optimální. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to analyze the effect the choice of procurement procedure has on the price of public procurement. We achieve this by investigating the dataset on public procurement data in the EU by the Digiwhist project. In the presented model, we explain the variation in the difference of final and estimated price of procurement as a function of procurement procedure used and a set of auction characteristics such as the number of bidders, contract complexity, type of supply and others. The results show that the open procedure is generally superior to its alternatives in terms of monetary savings. We also demonstrate that in the open procedure, the largest part of the cost reduction comes from the competition effect caused by the number of bidders present, whereas other procedures are not as sensitive to changes in the number of bidders. We find that the average number of bidders is significantly lower than the optimal number would be. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Čep 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Čep 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Čep 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Palanský 233 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Matoušek 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB