text size

Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii
Titile (in english):
Human trafficking: the role of the EU and the approaches to the problem in Czech Republic and in Belgium
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Tereza Haniaková
Supervisor:
Mgr. Paul Bauer, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Thesis Id:
203100
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of European Studies (23-KZS)
Study programm:
International Area Studies (N6702)
Study branch:
International Area Studies (NMTS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/02/2020
Defence result:
Excellent (B)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Obchodování s lidmi, boj proti obchodování s lidmi, Směrnice 2011/36/EU, Strategie pro vymýcení obchodu s lidmi EU, národní strategie, organizovaný zločin, porušování lidských práv, neziskový sektor, soukromý sektor, strategie 2020, Evropská unie, Česká republika, Belgie
Keywords:
Human trafficking, fight against human trafficking, Directive 2011/36/EU, The EU Strategy towards the eradiction of Trafficking in Human Beings, national strategies, organized crime, violation of human rights, the NGO sector, private sector, action plan 2020, The EU, the Czech Republic, Belgium
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce „Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii“ si udává za cíl odkrýt a prozkoumat souhru mezi jednotlivými aktéry v rámci boje proti obchodování s lidmi. Jsou jimi: Evropská unie a její dva členské státy Česká republika a Belgie. Pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů tato práce odpovídá na to, jak pracují s definicí obchodování s lidmi a do jaké míry dva zmíněné členské státy EU implementovaly Směrnici 2011/36/EU a další dokumenty. Kromě této analýzy, bádání již prostudovaných témat a diskurzů, které s tímto fenoménem souvisí, práce zahrnuje také dva polostrukturované rozhovory se zastupiteli České republiky a Belgie. Ty nabídly ještě hlubší vhled do toho, jak tyto státy boj formují. Rozhovory pomohly odhalit aspekty přístupů, které jsou navzájem odlišné, ale i ty, ve kterých jsou jednotliví aktéři unikátní. Práce také prozkoumává terén toho, jak probíhá přijímání nové strategie – nejdůležitějšího dokumentu, který dodává boji proti obchodování s lidmi strukturu a jasnou prioritizaci – a co obecně budou tyto strategie od roku 2020 obsahovat.
Abstract:
Abstract This master thesis aims to unveil and examine the interplay between different actors in the fight against human trafficking. These are: the European Union, the Czech Republic and Belgium. A content (text) analysis of the primary sources gives the answers on how those actors work with the definition of human trafficking and to what extent the two member states implemented the EU Directive 2011/36/EU and other documents. In addition to conducting the content (text) analysis, creating a literature review and researching on different discourses linked to this phenomenon, this thesis include two semi-structured interviews with the representatives of the Czech Republic and Belgium. Those offer deeper insight into how those states form this fight in practice. They unveiled different aspects in their own approaches but also aspects that make their approach unique. This thesis examines also how the new strategy – the most important document framing the fight against human trafficking and the country’s priorities – is adopted and what generally will those strategies include from the year 2020.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Haniaková 6.51 MB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Haniaková 289 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Haniaková 180 kB
Download Supervisor's review Mgr. Paul Bauer, Ph.D. 87 kB
Download Opponent's review PhDr. Ondřej Matějka, PhD 170 kB
Download Defence's report Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB