velikost textu

Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii
Název v angličtině:
Human trafficking: the role of the EU and the approaches to the problem in Czech Republic and in Belgium
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Haniaková
Vedoucí:
Mgr. Paul Bauer, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Id práce:
203100
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obchodování s lidmi, boj proti obchodování s lidmi, Směrnice 2011/36/EU, Strategie pro vymýcení obchodu s lidmi EU, národní strategie, organizovaný zločin, porušování lidských práv, neziskový sektor, soukromý sektor, strategie 2020, Evropská unie, Česká republika, Belgie
Klíčová slova v angličtině:
Human trafficking, fight against human trafficking, Directive 2011/36/EU, The EU Strategy towards the eradiction of Trafficking in Human Beings, national strategies, organized crime, violation of human rights, the NGO sector, private sector, action plan 2020, The EU, the Czech Republic, Belgium
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Obchodování s lidmi: role EU v přístupech k problému v ČR a Belgii“ si udává za cíl odkrýt a prozkoumat souhru mezi jednotlivými aktéry v rámci boje proti obchodování s lidmi. Jsou jimi: Evropská unie a její dva členské státy Česká republika a Belgie. Pomocí obsahové (textové) analýzy primárních zdrojů tato práce odpovídá na to, jak pracují s definicí obchodování s lidmi a do jaké míry dva zmíněné členské státy EU implementovaly Směrnici 2011/36/EU a další dokumenty. Kromě této analýzy, bádání již prostudovaných témat a diskurzů, které s tímto fenoménem souvisí, práce zahrnuje také dva polostrukturované rozhovory se zastupiteli České republiky a Belgie. Ty nabídly ještě hlubší vhled do toho, jak tyto státy boj formují. Rozhovory pomohly odhalit aspekty přístupů, které jsou navzájem odlišné, ale i ty, ve kterých jsou jednotliví aktéři unikátní. Práce také prozkoumává terén toho, jak probíhá přijímání nové strategie – nejdůležitějšího dokumentu, který dodává boji proti obchodování s lidmi strukturu a jasnou prioritizaci – a co obecně budou tyto strategie od roku 2020 obsahovat.
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis aims to unveil and examine the interplay between different actors in the fight against human trafficking. These are: the European Union, the Czech Republic and Belgium. A content (text) analysis of the primary sources gives the answers on how those actors work with the definition of human trafficking and to what extent the two member states implemented the EU Directive 2011/36/EU and other documents. In addition to conducting the content (text) analysis, creating a literature review and researching on different discourses linked to this phenomenon, this thesis include two semi-structured interviews with the representatives of the Czech Republic and Belgium. Those offer deeper insight into how those states form this fight in practice. They unveiled different aspects in their own approaches but also aspects that make their approach unique. This thesis examines also how the new strategy – the most important document framing the fight against human trafficking and the country’s priorities – is adopted and what generally will those strategies include from the year 2020.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Haniaková 6.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Haniaková 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Haniaková 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Paul Bauer, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Matějka, PhD 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB