velikost textu

Rámcování mise EU v Mali

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rámcování mise EU v Mali
Název v angličtině:
Framing of the EU Mali mission
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Evelína Koptišová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Kaleta
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
203089
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rámcování, mise EU, Mali, mírový žurnalismus, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Framing, EU mission, Mali, peace journalism, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá, jakým způsobem informoval český tisk o misi EUTM v Mali v letech 2012–2018, jak o této misi informovaly odpovědné politické instituce a v čem se komunikované obsahy lišily. V obou případech se potvrdila převaha epizodického rámcování, z obecných rámců pak převažovaly rámce konfliktu a odpovědnosti. V tisku se sice objevovaly některé charakteristiky mírového žurnalismu, avšak ne dost na to, aby mohla být daná média označena jako praktikující mírový žurnalismus obecně. V komunikaci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR pak bylo možné pozorovat tendenci ke „zlidštění“ některých příběhů, zejména prostřednictvím popisu běžných aktivit vojáků. Účast ČR na misi EU byla nejčastěji spojována se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a s obecnými bezpečnostními aspekty. Kromě mediální a institucionální reflexe konfliktu v Mali práce přináší také zamyšlení nad analytickou užitečností konceptu mírového žurnalismu.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper examines how the Czech press reported on EUTM in Mali in 2012-2018, how it was reported by responsible political institutions and how the communicated content differed. In both cases, the predominance of episodic framing was confirmed. Concerning the generic frames, conflict and responsibility frames prevailed. While there have been some characteristics of peace journalism in the press, it is not enough to qualify the media as performing peace journalism in general. In the communication of the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Army of the Czech Republic, it was possible to observe a tendency to “humanize” some of the stories, especially by describing the everyday activities of soldiers. The Czech Republic's participation in the EU mission was most often associated with the Common Foreign and Security Policy and with general security aspects. In addition to the media and institutional agenda of the conflict in Mali, the work also reflects on the analytical usefulness of the concept of peace journalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Evelína Koptišová 5.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Evelína Koptišová 264 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Evelína Koptišová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Evelína Koptišová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Kaleta 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB