velikost textu

The US withdrawal from UNESCO – sign of politicization of the agency?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The US withdrawal from UNESCO – sign of politicization of the agency?
Název v češtině:
Vystoupení USA z UNESCO – projev politizace agentury?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Dostál
Vedoucí:
Michal Parízek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Id práce:
203080
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je především zaměřena na případ vystoupení USA z UNESCO, které bylo oznámeno v říjnu 2017 a jako takové nabylo efektu v prosinci 2018, zejména na nalezení motivů pro toto vystoupení. Ve snaze identifikovat tyto motivy je nejprve představeno právní a historické ukotvení problematiky vystupování z mezinárodních organizací (MO), přičemž pozornost je zaměřena na příklady odchodů ze specializovaných agentur OSN, respektive z UNESCO. Následně je představena teorie Principal-Agent, tak jak byla aplikována na vztah států a MO, spolu s tématem politizace MO, a to kvůli lepšímu pochopení pohnutek vedoucích USA k rozhodnutí vystoupit z UNESCO. Hlavní metoda, jak je odhalit, použitá v další sekci, se sestává z obsahové analýzy stanovisek amerických představitelů, dalších vládních dokumentů a mediálních výstupů od roku 2003 do 2018, ve kterých byla z americké strany vznesena nějaká kritika směrem k UNESCO. Je rozlišováno mezi obviněními ze špatného technického managementu a politizací, která se může vyskytovat na dvou různých úrovních, a to na supranacionální (v orgánech s delegovanou pravomocí) a mezivládní (v orgánech se sdílenou pravomocí) úrovni. Je rovněž zkoumána spojitost jakéhokoliv údajně politizovaného tématu s Izraelem. Výsledky analýzy ukázaly, že obvinění z politizace skutečně bylo nejčastější kritikou, kde její mezivládní úroveň převažovala nad supranacionální. Bylo také usouzeno, že rozhodnutí USA vystoupit z UNESCO bylo veřejnosti často vysvětlováno jakožto projev americké diplomatické podpory Izraeli.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused mainly on the case of US withdrawal from UNESCO, which was announced in October 2017 and took effect in December 2018, especially on finding the motives for this move. In order to identify them, it introduces in the first section the legal and historical overview of withdrawals from international organizations (IOs) in general. This paper gives attention to examples of departure from UN specialized agencies, respectively from UNESCO. Further it presents the Principal-Agent theory, as applied to relationship between States and IOs, and the issue of politicization of IOs, for a better understanding of reasons for the US decision to leave UNESCO. The main method for detecting them used in the following section consists of a content analysis of statements of US officials, other governmental documents and media outputs from 2003 to 2018, in which the USA levelled any criticism towards UNESCO. The analysis distinguishes between the accusations of technical organizational mismanagement and politicization. It also differentiates between the two levels of its occurrence, concretely the supranational (in the independent bodies with delegated authority) and intergovernmental (in the bodies with pooled authority) level. The connection of the any supposedly politicized issue to Israel is also examined. The results of the analysis showed that accusation of politicization was indeed the most frequent criticism, whereas the intergovernmental level prevailed over the supranational. This thesis concludes that the US decision to withdraw from UNESCO was often to the public explained as the sign of American diplomatic support to Israel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Dostál 799 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Dostál 429 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Dostál 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Dostál 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Michal Parízek, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. 659 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB