velikost textu

PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM S ADHD SYNDROMEM VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
PŘÍSTUP PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM S ADHD SYNDROMEM VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ
Název v angličtině:
TEACHERS´ APPROACH TO STUDENTS WITH ADHD SYNDROME IN BASIC SCHOOL
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dagmar Kudličková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
203070
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADHD|pedagog|přístup|rodina|základní škola|žák
Klíčová slova v angličtině:
ADHD|approach|pedagogue|primary school|student
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci se zabývám přístupem pedagogů k dětem s ADHD syndromem ve výuce na 1. stupni ZŠ. V první, teoretické, části této práce se zabývám vysvětlením pojmů, které se vztahují k problematice a tvoří základ práce. Tyto teoretické poznatky jsou uplatněny v druhé, praktické, části, v níž se zajímám o to, zda učitelé vnímají žáky s ADHD syndromem jinak, přistupují k nim s předsudky či negativně, na výuku se speciálně připravují apod. Pro svou práci jsem si vybrala kvalitativní výzkum, který se problémem zabývá detailněji, konkrétně polo-strukturované rozhovory. Zvolila jsem si pět pedagogů, žen, které učí na 1. stupni (1 - 5. třída).
Abstract v angličtině:
Abstract In my work I deal with Teachers ' approach to students with ADHD syndrome at Primary school. In the first, theoretical part of this thesis I deal with the explanation of terms that relate to the problem and form the basis of the work. These theoretical knowledge are applied in the second, practical, part where I am interested in if the teachers perceive their pupils with ADHD syndrome differently, approching them with prejudices or negatively, especially preparing for teaching etc. For my work I have chosen qualitative research which deals with the problem in more detail, especifically semi-structured interview. I asked five teachers, women, who teach from 1st to 5th grade.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Kudličková 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dagmar Kudličková 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Kudličková 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Kudličková 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB