text size

Labouristická strana a proměna Britské zahraniční politiky na počátku studené války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Labouristická strana a proměna Britské zahraniční politiky na počátku studené války
Titile (in english):
The Labour Party and the Transformation of the British Foreign Policy at the Beginning of the Cold War
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Karolína Bednářová
Supervisor:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Tomáš Kučera
Thesis Id:
203068
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of International Relations (23-KMV)
Study programm:
Political Science (B6701)
Study branch:
Political Science and International Relations (PMV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/06/2019
Defence result:
Very good (D)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Labouristická strana; studená válka; Velká Británie, zahraniční politika
Keywords:
Labour Party; Cold War; Great Britain; Foreign Policy
Abstract (in czech):
Abstrakt V této práci se zabývám faktem, jak britská Labouristická strana za vlády C. Attleeho formulovala zahraniční politiku Velké Británie v letech 1945-1951. Má práce zkoumá, zdali a jak se proměnila zahraniční politika labouristů na počátku studené války oproti konzervativcům ve 30. letech 20. století. Zároveň se má práce soustředí na Labouristickou stranu a její vítězství ve volbách roku 1945. Danou problematiku zkoumám komparativní metodou, kdy porovnávám, jak se utvářela zahraniční politika Velké Británie během 30. a 40. let minulého století. Práce porovnává především vztahy se Spojenými státy a Sovětským svazem, jelikož se jednalo o dvě nejsilnější světové velmoci té doby a celá studená válka byla vedena mezi těmito státy. V práci docházím k závěru, že zahraniční politika a vztahy s USA a SSSR se na počátku studené války nezměnily. Můžeme vidět pár rozdílů v přístupu labouristů oproti konzervativcům, avšak vláda Velké Británie pokračovala v zahraniční politice, které dala vznik a směr již Konzervativní strana v druhé polovině 30. let.
Abstract:
Abstract In this work I deal with the fact how the British Labour Party, under the rule of C. Attlee, formulated the foreign policy of Great Britain in 1945-1951. My work explores whether and how Labour's foreign policy changed at the beginning of the Cold War versus the Conservatives in the 1930‘s. At the same time, my work focuses on the Labour Party and its victory in the 1945 elections. I examine the issue by comparative method, when I compare how the foreign policy of Great Britain was formed during the 1930s and 1940s. In particular, the thesis compares relations with the United States and the Soviet Union, as it was the two strongest world powers of the time, and the entire Cold War was conducted between them. At work, I conclude that foreign policy and relations with the US and the USSR did not change at the beginning of the Cold War. We can see a few differences in Labour access compared to the Conservatives, but the UK government continued its foreign policy, which already gave a rise and direction to the Conservative Party in the second half of the 1930’s.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Karolína Bednářová 536 kB
Download Abstract in czech Bc. Karolína Bednářová 50 kB
Download Abstract in english Bc. Karolína Bednářová 53 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 204 kB
Download Opponent's review Mgr. Tomáš Kučera 279 kB
Download Defence's report PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB