velikost textu

Kompenzační pomůcky pro děti se sluchovým postižením v královéhradeckém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzační pomůcky pro děti se sluchovým postižením v královéhradeckém kraji
Název v angličtině:
Compensatory aids for hearing impaired children in the Hradec Králové region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Zemanová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Id práce:
203067
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompenzační pomůcky, sluchové postižení, komunikace, integrace
Klíčová slova v angličtině:
compensatory aids, hearing impairment, communication, integration
Abstrakt:
Bibliografická citace ZEMANOVÁ, Karolína. Kompenzační pomůcky pro děti se sluchovým postižením v Královéhradeckém kraji. Praha, 2018. Bakalářská práce. Universita Karlova, Katedra pastorační a sociální práce. Anotace Bakalářská práce se zabývá kompenzačními pomůckami pro děti se sluchovým postižením se zaměřením na Královéhradecký kraj. V teoretické části je popsána anatomie ucha, funkce a význam sluchu, dále je zmapováno sluchové postižení a členění vad a poruch sluchu a možnostem jak tyto vady kompenzovat. V závěru teoretické části je zaměřena pozornost na integraci dětí se sluchovým postižením do společnosti, možnostem komunikace s nimi, vzdělávání těchto dětí a službám, které mohou využít. V empirické části bude zjišťováno, jaké kompenzační pomůcky děti se sluchovým postižením v Královéhradeckém kraji nejčastěji používají a jak se díky těmto pomůckám zvládají integrovat do společnosti, případně jak jim usnadňují život. Empirická část je založena na kvantitativní výzkumné strategii konkrétně na dotazníku. Klíčová slova: kompenzační pomůcky, sluchové postižení, komunikace, integrace
Abstract v angličtině:
Bibliographic citation ZEMANOVÁ, Karolína. Compensation aids for children with hearing impairment in the Královéhradecký Region. Prague, 2018. Bachelor thesis. Charles University, Pastoral and Social Work Department. Annotation This bachelor thesis deals with compensatory aids for children with hearing impairment focusing on the Královéhradecký Region. The theoretical part describes the anatomy of the ear, the function and importance of hearing, the hearing impairment, breakdown of defects and hearing disorders are also mapped in this part and how to compensate for these defects. At the end of the theoretical part, the attention is focused on the integration of hearing impaired children into society, the possibilities of communication with them, the education of these children and the services they can use. In the empirical part, we will find out which compensatory aids are most often used by children with hearing impairment in the Královéhradecký Region and how they manage to integrate into society or how they make their life easier. The empirical part is based on a quantitative research strategy, specifically on the questionnaire. Keywords: compensatory aids, hearing impairment, communication, integration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Zemanová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Zemanová 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Zemanová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 780 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB