velikost textu

The role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis in 2007-2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis in 2007-2009
Název v češtině:
Role swapů úvěrového selhání během hypoteční krize v letech 2007-2009
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Lazukićová
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karolína Růžičková
Id práce:
203059
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Cenné papíry kryté hypotékami, dluhové závazky zajištěné kolaterály, finanční krize, hypoteční krize, hypotéky mající nižší než nejvyšší kvalitu, morální krize, pravděpodobnostní model, swapy úvěrového selhání.
Klíčová slova v angličtině:
Credit default swaps, collateralized debt obligation, financial crisis, mortgage-backed securities, moral crisis, mortgage crisis, probability model, subprime mortgages.
Abstrakt:
Tématem této práce je role swapů úvěrového selhání při hypoteční krizi 2007-2009 se speciálním zaměřením na cenné papíry kryté hypotékami. Důraz byl kladen jak na teoretickou, tak na empirickou analýzu tématu.. V empirické části práce jsou vytvořeny tři modely. Všechny se odvíjejí od stejné závislé proměnné, míry hypotéky v letech 2005-2010. Nezávislé proměnné představují různé typy swapů úvěrového selhání. V každém modelu byly swapy rozděleny podle určitých kritérií (podkladová odvětví, splatnost a kvalita) a následně porovnány a analyzovány. Pomocí pravděpodobnostních modelů byla zodpovězena hlavní výzkumná otázka „Jak závisí pravděpodobnost hypoteční delikvence na objemu vydaných úvěrových swapů?“. Tato práce přispívá obecnému výzkumu ve třech ohledech. Za prvé: ukazujeme, že míra kriminality hypoték korelovala se splatností CDS (míra delikvence byla vyšší u krátkodobých úvěrů). Za druhé: konstatujeme, že objem úvěrů nižší než nejvyšší kvality vzrostl spolu s objemem vydaných CDS, což si protiřečí s pojistnou povahou CDS. Za třetí, míra hypotečních delikvencí byla v letech 2006-2008 nižší než v letech 2009-2011, což naznačuje, že selhání hypoték díky dominovému efektu mělo enormní dopad i po skončení světové finanční krize.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the role of credit default swaps during the subprime mortgage crisis 2007-2009 with special focus on mortgage-backed securities. In the empirical part of the thesis, three models are constructed. All of them have the same dependent variable, a mortgage delinquency rate in the 2005-2010 period, and independent variables representing various types of credit default swaps issued. Streamlined in each model, credit default swaps (CDS) were divided based on certain criteria (underlying sectors, maturity and ranking) and subsequently compared and analysed. By using the probit model, the main research question “How the probability of mortgage delinquency depends on the volume of credit default swaps issued?” was inspected. The contribution of this thesis is three-fold. First, we show that a delinquency rate of mortgages was correlated with the maturity of CDS issued (the delinquency rate was higher for short-term loans). Second, we state that the volume of subprime loans increased along with the volume of issued CDS, what contradicts to the insurance nature of a CDS. Finally, a mortgage delinquency rate was lower in the 2006-2008 period than in 2009-2011, what implies the domino effect of failing mortgages had an immense impact even after the global crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Lazukićová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Lazukićová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Lazukićová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 770 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Růžičková 1.97 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB