velikost textu

Otto Kade a jeho přínos translatologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otto Kade a jeho přínos translatologii
Název v angličtině:
Otto Kade and his Contribution to Translation Studies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Rút Benešová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponent:
Astrid Winter, Dr.
Id práce:
203055
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otto Kade|Lipská škola|teorie překladu|druhy ekvivalence|strojový překlad
Klíčová slova v angličtině:
Otto Kade|Leipzig School|translation theory|equivalence types|machine translation
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-biografická diplomová práce se zabývá dílem translatologa Otto Kadeho. Vychází z analýzy jeho monografií a článků a prezentuje nejdůležitější myšlenky, jimiž přispěl k vývoji translatologie. Práce přibližuje okolnosti, za nichž Kadeho teorie vznikala, a zachycuje jeho úsilí obhájit existenci translatologie jako samostatné vědní disciplíny (ať už je to jeho snaha určit předmět této disciplíny, učinit vědu o překladu vědečtější, vytvořit jednotnou a inovativní terminologii a metodologii, zhodnotit společenský status překladatelů a tlumočníků a systematizovat jejich vzdělávání a didaktiku). V neposlední řadě také ukazuje, jak široký záběr jeho úvahy měly, a nastiňuje i recepci Kadeho myšlenek. Klíčová slova Otto Kade, Lipská škola, teorie překladu, druhy ekvivalence, strojový překlad
Abstract v angličtině:
Abstract This theoretical and biographical thesis deals with the work of Otto Kade, a major German Translation Studies scholar. It is based on an analysis of his monographs and articles and presents his most important ideas and contributions to the development of Translation Studies. The thesis describes the circumstances under which Kade's theory was created, and depicts his efforts to defend the existence of Translation Studies as an independent field of science – his endeavour to establish the subject of this discipline, make Translation Science more scientific, develop a consistent and innovative terminology and methodology, assess the social status of translators and interpreters, and systematise their education and didactics. Last but not least, the thesis demonstrates how wide in scope his reflections were, and also outlines the reception of Kade's concepts. Key words Otto Kade, Leipzig School, translation theory, equivalence types, machine translation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Rút Benešová 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Rút Benešová 209 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Rút Benešová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Rút Benešová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 579 kB
Stáhnout Posudek oponenta Astrid Winter, Dr. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB