velikost textu

Vybraná trestná činnost spojená s návykovými látkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybraná trestná činnost spojená s návykovými látkami
Název v angličtině:
Selected crimes related to addictive substances
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Vojtěch Novotný
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
203047
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
návyková látka, vybrané trestné činy, zvláštní část
Klíčová slova v angličtině:
addictive substance, selected offences, special part
Abstrakt:
Vybraná trestná činnost spojená s návykovými látkami Abstrakt Práce se zabývá vybranou trestnou činností spojenou s návykovými látkami, konkrétně třemi trestnými činy, a sice nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 TZ, přechováváním omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 TZ a ohrožením pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ. Vybrané trestné činy jsou podrobně rozebrány z hlediska znaků skutkové podstaty, spolupachatelství a účastenství, vývojových stadií trestné činnosti a kvalifikovaných skutkových podstat. U jednotlivých trestných činů je nejprve rozebrán objekt, kdy je zkoumána nutnost ochrany takového objektu a jeho definice v literatuře. Dále je zkoumána objektivní stránka, kdy jsou rozebírány a na jednotlivých příkladech ilustrovány jednotlivé typy jednání, kterými lze trestný čin spáchat, či jiné znaky objektivní stránky daného trestného činu. U každého z trestných činů je vymezen subjekt a definována subjektivní stránka. U spolupachatelství a účastenství jsou rozebrány jednotlivé druhy spolupachatelství, tak jak je rozlišuje teorie, a následně jsou rozebrány příklady ilustrující daný druh spolupachatelství u toho kterého zkoumaného trestného činu. Stejný postup je i u účastenství, kdy jsou na jednotlivých příkladech ilustrovány možné formy účastenství, tedy organizátorství, návod a pomoc. U vývojových stádií trestné činnosti je pak v případě trestného činu podle § 283 TZ zkoumána příprava a pokus, u zbylých dvou trestných činů pouze pokus. Dále jsou pak vylíčeny možné příklady nezpůsobilého pokusu, a to jak pokusu na nezpůsobilém předmětu útoku, tak pokusu nezpůsobilými prostředky. Konečně pak jsou u všech trestných činů jednotlivě rozebrány kvalifikované skutkové podstaty, kde jsou buď zmíněny jednotlivé příklady, nebo možné problémy. Práce je v podstatě podrobným komentářem ke zkoumaným trestným činům.
Abstract v angličtině:
Selected crimes related to addictive substances Abstract The thesis deals with selected offenses related to addictive substances, namely three crimes, illegal production and other handling of narcotic and psychotropic substances and poisons according to § 283 of the Criminal Code, the possession of the narcotic and psychotropic substance and the poison according to § 284 of the Criminal Code and the endangerment under the influence of addictive substance according to § 274 of the Criminal Code. Selected crimes are detailed in terms of the aspects of actus reus and mens rea, complicity and participation, the developmental stages of the crime and of qualified actus reus. In the case of individual crimes, the object is first analyzed, the need for protection of such object and its definition in the literature is examined. Next is investigated the actus reus which is defined by the examples illustrated by the different types of conduct by which the crime can be committed or by other aspects of the actus reus of the crime. For each of the crimes, the subject and the subjective aspect are defined. In the case of complicity and participation, the different types of complicity are analysed and also how the theory distinguishes them, then there are analyzed examples illustrating the kind of complicity in the investigated crimes. The same procedure is for participation where examples of possible forms of participation, organization, instructions and help are illustrated. In the development stages of crimes, in the case of a criminal offense, according to § 283 of the Criminal Code, the preparation and attempt are investigated and for the other two offenses only an attempt is investigated. In addition, possible examples of ineligible attempts, attempts of unauthorized object of attack, and attempted inadmissible means are described. Finally, all offenses are individually identified with qualified actus reus where individual examples or possible problems are mentioned. The thesis is in fact a detailed commentary on the crimes under investigation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Novotný 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Novotný 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Novotný 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB