velikost textu

Bytová politika obcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytová politika obcí
Název v angličtině:
Housing Policy of Municipalities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Bc. Andrea Hrušková
Oponent:
Mgr. Jan Sládek
Id práce:
203042
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bytová politika|sociální bydlení|koncepce|obce|územní samosprávy
Klíčová slova v angličtině:
Housing Policy|Social Housing|Conception|Municipalities|Local Government
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá bytovou politikou obcí České republiky se zaměřením na sociální bydlení. V mezinárodním kontextu hodnotí přístupy k bytové politice evropských zemí a v jednotlivých postsocialistických státech popisuje současnou situaci v bytové politice s problematikou sociálního bydlení. Práce se v rovině hmotné také zaměřuje na vývoj a strukturu bytového fondu v majetku obcí České republiky, který vytváří předpoklad pro realizaci sociální politiky v oblasti bydlení. Analýza vývoje a struktury bytového fondu obcí vychází z analýzy sekundárních dat. Pro vytvoření interpretačního kontextu kvantitativní analýzy dat jsou kvalitativním výzkumem zmapovány názory představitelů samospráv na roli obcí v bytové politice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis deals with housing policy of municipalities of the Czech Republic focusing on social housing. It evaluates attitudes to the housing policy of other European countries and describes present situation in post-socialist states in the frame of housing policy and social housing. The thesis also describes development and structure of municipal housing resources in the Czech Republic that can be used for social housing policy realization. Analysis of development and structure of the municipal housing resources is based on the secondary data analysis. The opinion of local government representatives to role of municipalities in the housing policy was mapped by the qualitative research to create the interpretation context of the quantitative analysis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Bc. Andrea Hrušková 9.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Bc. Andrea Hrušková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Bc. Andrea Hrušková 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Sládek 612 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB