velikost textu

Využití taneční a pohybové výchovy v základním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití taneční a pohybové výchovy v základním vzdělávání
Název v angličtině:
The Use of the Dance and Movement Education in the Primary Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Hüblová
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
203039
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
taneční a pohybová výchova|tanec|pohyb|rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání|základní vzdělávání|taneční pedagog|školní vzdělávací program
Klíčová slova v angličtině:
dance and movement education|dance|movement|framework education programme|primary education|dance educator|school educational programme
Abstrakt:
ANOTACE Touto prací bych chtěla ukázat momentální stav, ve kterém se nachází doplňující vzdělávací obor Taneční a pohybová výchova na základních školách, který byl po velkém úsilí, díky erudovaným odborníkům, zahrnut v roce 2010 do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Nejprve seznámím s pojmy, které jsou s taneční výchovou provázány. Dále poukážu na profesi tanečního pedagoga, bez kterého by se tento předmět nemohl vyučovat a úskalí, která jsou s kvalifikací spojena. Uvedu, jaká byla cesta, než se prosadila Taneční a pohybová výchova do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a po ukázce se vzděláváním v zahraničí tohoto oboru provedu analýzu Školních vzdělávacích programů vybraných škol, které si Taneční a pohybovou výchovu zvolili do svého kurikula.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION I would like this work to show the current state of additional educational field of Dance and Movement Education in primary schools, after a great deal of effort, thanks to astute professionals who managed to include it in the Education Arts and Culture Framework Education Programme in 2010. Firstly I introduce the concepts that are linked to dance and movement education. Secondly I will point out the profession of a dance educator, without whom this subject could not be taught and the pitfalls associated with the qualification. I will state what the journey was before Dance and Movement Education was introduced into the Framework Education Programme and, after a demonstration of education abroad in this field, I will analyze the school educational programmes of the selected schools which have added Dance and Movement Education to their curriculums.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Hüblová 2.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Hüblová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Hüblová 351 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Hüblová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB