velikost textu

Potřeba hry u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potřeba hry u dětí
Název v angličtině:
The need for play in the childhood
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Cukrová
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
Mgr. Romana Tichá
Id práce:
203032
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Hra je důležitá pro správný vývoj dítěte a pro jeho psychickou i fyzickou pohodu. Již od kojeneckého věku se dítě formou hry učí poznávat okolní svět a své místo v něm. Když dítě vážně onemocní a je nutná hospitalizace, je to často pro dítě i jeho okolí nová zkušenost. K zvládnutí této náročné situace a zmírnění možných negativních účinků jako je hospitalismus může výrazně přispět to, že dítě dostává ze svého okolí dostatek podnětů ke hře. O tyto podněty se může postarat nejen blízký člověk, který je s dítětem hospitalizovaný, ale také zástupci různých organizací, zdravotní sestry nebo učitelky ze školy při nemocnici. Tato práce se zabývá potřebou hry u dětí v případě hospitalizace. Výzkum je zaměřený na organizace, jež pomáhají dětem tuto potřebu uspokojovat. Dále se práce zabývá tím, jak je uzpůsobena výuka ve škole při nemocnici a tím, jak jsou do výuky začleňovány nejrůznější formy hry. Klíčová slova: hospitalizace, potřeba hry, hospitalizované dítě, hospitalismus, škola při nemocnici
Abstract v angličtině:
Abstract Playing games is an important part of every child’s correct development and also for its psychical and physical - inner peace. From infant age the child learns about surrounding world and its place inside it using games. When child gets sick and hospitalization is necessary, it is often a new experience for the child and its family. To help the child to stand this difficult situation and reduce its stress and other possible negative effects, it can be very helpful if the surrounding environment provides enough game stimulus. These stimuluses can be provided not only by a close person, who is hospitalized with the child, but also by the representatives of different organization, nurses or teachers from school near chospital. The bachelor thesis is dedicated to the need of play for children during their hospitalization. The research is focused on organizations, which help the hospitalized children fulfill this need. In the other parts of this thesis, the research focuses on the customization of school during sickness and how different methods of play are implemented into teaching. Keywords: hospitalization, the need of play, hospitalized child, hospitalism, school near the hospital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Cukrová 999 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Cukrová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Cukrová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Tichá 720 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB