velikost textu

Podpora inkluzivního vzdělávání v programu Začít spolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora inkluzivního vzdělávání v programu Začít spolu
Název v angličtině:
Support of inclusive education in Step by Step programme
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristina Dimelisová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Id práce:
203025
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluzivní vzdělávání, legislativa, pedagog, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací program Začít spolu
Klíčová slova v angličtině:
Inclusive education, legislation, teacher, pupil with special education needs, Step by Step programme
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se detailně věnuje inkluzivnímu vzdělávání v programu Začít spolu, konkrétně se záměrem zjistit, jaké prostředky a opatření program Začít spolu využívá na podporu inkluzivního vzdělávání. Teoretická východiska jsou zaměřena na vymezení klíčových znaků inkluzivního vzdělávání, popis vývoje v zahraničí i v České republice a na ilustraci finského vzdělávacího systému jako dobrého příkladu z praxe. Dále se práce zabývá stručnou charakteristikou programu Začít spolu a porovnáním jeho hlavních zásad s inkluzivními principy. Pro hlubší vhled do inkluzivního vzdělávání je velká část práce věnována analýze hlavních aspektů současné legislativy na podporu inkluzivního vzdělávání, jejíž součástí je vyhodnocení podpůrných opatření na základě odborné literatury. V souvislosti s tím se stala podpůrná opatření předmětem zájmu výzkumné části. Z tohoto důvodu bylo v praktické části realizováno výzkumné šetření s cílem zmapovat systém podpůrných opatření na vybrané základní škole s programem Začít spolu a stanovit určitá doporučení pro zavedení funkčního inkluzivního vzdělávání pro ostatní školy. Pro toto výzkumné šetření byly zvoleny polo-strukturované rozhovory a případové studie žáků jako konkrétní příklady úspěšného inkluzivního vzdělávání. Data zjištěná v rámci výzkumu prokázala, že poskytování podpůrných opatření na vybrané základní škole s programem Začít spolu je v souladu s opatřeními v aktuálním znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. a škola zajišťuje širokou škálu prostředků, jak systematicky a účinně poskytovat podpůrná opatření a podporovat inkluzivní vzdělávání: od vzdělávacích kurzů, asistentské podpory, metodického vedení, poradenských služeb, individuálního přístupu, až po výběr vhodných inkluzivních pedagogů. V obou částech diplomové práce bylo zjištěno, že pojetí programu Začít spolu napomáhá k inkluzivnímu vzdělávání a zajišťuje různorodá opatření na jeho podporu. KLÍČOVÁ SLOVA Inkluzivní vzdělávání, legislativa, pedagog, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávací program Začít spolu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals in detail with inclusive education in the Step by Step programme, especially with the intention to find out what means and arrangements the Step by Step programme uses to promote inclusive education. The theoretical background is focused on defining the key features of inclusive education, describing developments abroad and in the Czech Republic and showing the Finish education system as a good example of practice. Furthermore, the thesis deals with the brief characteristics of the Step by Step programme and compares its main principles with inclusive principles. For a deeper insight into inclusive education much of the work is devoted to analyse the main aspects of current legislation to support inclusive education, which includes evaluation of support arrangements based on literature. In connection with this, the support arrangements became the focus of the research section. For this reason a research was conducted in the practical part with the aim of mapping a system of support arrangements at a selected primary school with the Step by Step programme and to set out some recommendations for introducing functional inclusive education to other schools. For this research, semi-structured interviews and student case studies were chosen as concrete examples of successful inclusive education. The data found during the research proved that the provision of support arrangements at the selected primary school with the Step by Step programme is in line with measures of the current wording of Decree No. 27/2016 Coll. and the school provides a wide range of resources to provide support arrangements systematically and effectively, thereby promoting inclusive education: from educational courses, assistant support, methodical guidance, counselling services to the choice of suitable inclusive teachers. In both parts of the thesis it was found that the concept of the Step by Step programme helps inclusive education and ensures various arrangements to support it. KEYWORDS Inclusive education, legislation, teacher, pupil with special education needs, Step by Step programme
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Dimelisová 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristina Dimelisová 934 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Dimelisová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Dimelisová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Stará, Ph.D. 573 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB