velikost textu

Vnější překážky a iniciace rekreačního sportu dospělé populace na příkladu Hradce Králové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnější překážky a iniciace rekreačního sportu dospělé populace na příkladu Hradce Králové
Název v angličtině:
Objective barriers and initiation of adults´recreational sport -case of Hradec Králové city
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Iveta Svobodová
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Oponent:
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Id práce:
203013
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Kinantropologie (51-400100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (TVS_NZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní kluby; privátní sportovní sektor; nabídka sportovních programů; sociální soudržnost
Klíčová slova v angličtině:
sport clubs; privat sport sector; offer of sports programs; social cohesion
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vnější překážky a iniciace rekreačního sportu dospělé populace na příkladu Hradce Králové Cíle: Cílem této práce je zjistit, jaké jsou možnosti a nabídka sportování v oblasti rekreačního sportu dospělé populace, s důrazem na organizované aktivity a jejich organizační formy, a to na příkladu města Hradce Králové. Současně je cílem odhalit zájem dospělé populace v Hradci Králové o účast v konkrétních sportovních aktivitách, a to jak ve formě spontánní, tak i organizované. Dále je cílem zjistit spokojenost cílové skupiny s nabídkou pro sportování a zároveň definovat případné překážky nejčastěji bránící dospělé populaci sportovat ve svém volném čase. Metody: Výzkum kombinuje kvalitativní i kvantitativní metody. V rámci zjišťování nabídky sportování byla provedena analýza převážně z přístupných dokumentů a internetových stránek organizací, případně díky telefonickému dotazování. V druhé výzkumné části, zjišťující zájem dospělé populace, byla použita kvantitativní metoda dotazníkového šetření. Výsledky: Provedeným výzkumem došlo ke zhodnocení nabídky pro dospělou populaci v oblasti rekreačního sportování, na území města Hradce Králové. Dále byl díky dotazníkovému šetření zjištěn zájem dospělé populace o účast v konkrétních sportovní aktivitách a podoby těchto aktivit. Výsledky šetření zároveň poukazují i na úroveň spokojenosti respondentů s nabídkou a propagací pro aktivní sportování v Hradci Králové. Zároveň byly definovány nejčastější překážky bránící častějšímu sportování. Klíčová slova: sportovní kluby; privátní sportovní sektor; nabídka sportovních programů; sociální soudržnost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Objective barriers and initiation of adults´ recreational sport -case of Hradec Králové city Objectives: The aim of the work is to find out the possibilities and offer in matter of sport activities and recreational sport activities of the adult population. The emphasis is on organised activities and their forms on the example city of Hradec Kralove. Also the aim is to find out the interest of the population in Hradec Kralove in both spontaneous and organised sport activities. Furthermore, another goal is to reveal the satisfaction of the target group in the offer of sports and at the same time to define possible obstacles that are mostly the reason for the adult population not to do sports at their free time. Methods: The research combines both quantitative and qualitative methods. In order to reveal the offer in sports activities an analysis was made. Sources of this analysis were mostly the accessible documents and the web sites of the organisations, in some cases also telephone questionnaire. In the second part of the research, which is focused on the interest of the population, an online survey was used. Results: The research carried out the evaluation of the offer of recreational sports for adult population in the city of Hradec Kralove. Furthermore, the questionnaire survey revealed the interest of the adult population in participation in specific sports activities and different forms of these activities. The questionnaire results also point to the level of respondents' satisfaction with the offer and promotion of active sports in Hradec Králové. At the same time, the most common obstacles to more frequent sport were defined. Keywords: sport clubs; privat sport sector; offer of sports programs; social cohesion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Svobodová 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iveta Svobodová 404 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Svobodová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Svobodová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. 388 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Bednář, Ph.D. 152 kB