velikost textu

Husserlova teorie poznání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Husserlova teorie poznání
Název v angličtině:
Husserl's Theory of Knowledge
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Bárta
Vedoucí:
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Roreitner
Id práce:
203005
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenomenologie|poznání|věda|transcendence|subjektivita
Klíčová slova v angličtině:
phenomenology|knowledge|science|transcendence|subjectivity
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce je představit Husserlovu teorii poznání. Celá práce je uvedena interpretací Husserlovy myšlenky o selhání novověkých věd a jeho celospolečenských důsledcích. Následuje výklad specifikující problém poznání jako problém transcendence vědomí vůči poznávanému objektu. V rámci shrnutí Husserlovy kritiky vzniku a vývoje novověké vědy a filosofie je pozornost zaměřena na motivy dosvědčující nemožnost řešit problém poznání s využitím objektivistických, resp. naturalistických koncepcí. Husserlovou odpovědí na problém poznání je naproti tomu analýza konstituce předmětnosti na půdě transcendentálního vědomí. V závěrečné kapitole je nastíněna Patočkova kritika několika stěžejních pojmů Husserlovy fenomenologie.
Abstract v angličtině:
The main aim of this thesis is to introduce Husserl’s theory of knowledge. The whole work is prefaced by the interpretation of Husserl’s idea of the failure of modern science and its societal consequences. The following is an explanation specifying the problem of knowledge as a problem of the transcendence of consciousness towards the cognized object. In the summary of Husserl’s critique of the origin and development of modern science and philosophy is the focus laid on the motives that prove the impossibility of solving the problem of knowledge using objectivistic respectively naturalistic concepts. On the other hand, Husserl’s answer to the problem of knowledge is the analysis of the constitution of subjectivity in the field of transcendental consciousness. In the final chapter, Patočka’s critique of several key concepts of Husserl’s phenomenology is outlined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Bárta 842 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Bárta 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Bárta 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Roreitner 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 156 kB