velikost textu

Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hans-Georg Gadamer a metoda interpretace
Název v angličtině:
Hans-Georg Gadamer and the Method of Interpretation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Prokop-Jan Zbořil
Vedoucí:
doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Oponent:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Id práce:
203004
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Filozofie (CL FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interpretace|hermeneutika|Hans-Georg Gadamer|hermeneutický kruh|rozumění
Klíčová slova v angličtině:
interpretation|hermeneutics|Hans-Georg Gadamer|hermeneutic circle|understanding
Abstrakt:
Abstrakt: V roce 1981 přednesl Gadamer na konferenci v Paříži svůj příspěvek Text und Interpretation. Vyzdvihl v něm roli interpretace jako zcela zásadního fenoménu, který utváří náš celkový vztah ke světu. Veškeré poznání se zdá být závislé na interpretaci, což Gadamer tvrdí již v roce 1960 ve svém ústředním díle Wahrheit und Methode. Pro svoji práci jsem si vybral jako klíčový pojem interpretace z Gadamerovy pozdější přednášky, protože umožňuje hermeneutický výklad zúžit a zaměřit na jeden konkrétní problém. Přistupuji ke Gadamerově hermeneutice jako k jisté metodologii správného interpretování, což je pozice, vůči které se Gadamer sám vždy vymezoval. Tento krok je záměrný a pokusím se ho v textu vysvětlit a obhájit. Chci tím Gadamerova obecná zkoumání otestovat v praktické, konkrétní situaci.
Abstract v angličtině:
Abstract: In 1981, Gadamer gave his Text und Interpretation speech at a Paris conference. He emphasized the role of interpretation as a wholly fundamental phenomenon shaping our overall relation with the world. All knowledge seems to be dependent on interpretation, as Gadamer claims in Wahrheit und Methode, his central work, as early as 1960. The work’s key term is interpretation, taken from Gadamer's later lecture, as it narrows hermeneutic interpretation, focusing it on one specific problem. Gadamer's hermeneutics is treated as a correct interpretation methodology of sorts – a position Gadamer himself always denounced. The decision is intentional and will be explained and defended in the text. This approach will allow Gadamer's general propositions to be tested in a real, concrete situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Prokop-Jan Zbořil 727 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Prokop-Jan Zbořil 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Prokop-Jan Zbořil 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Václav Němec, Ph.D. 157 kB