velikost textu

Vnímání povinnosti mateřských škol přijímat děti od 2 let věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímání povinnosti mateřských škol přijímat děti od 2 let věku
Název v angličtině:
Perception of Mandatory Admission of 2-year-old Children to Nurseries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Syrovátková
Vedoucí:
Mgr. Klaudia Teichmanová
Oponent:
Mgr. Kateřina Hanousková
Id práce:
203003
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřské školky, familialismus, služby péče o děti, novela zákona, slaďování práce a péče, povinné přijímání, rodiče, pedagogové
Klíčová slova v angličtině:
Nurseries, familialism, childcare services, amendment, family policy, reconciling of work and care, mandatory admission, parents, teachers
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se snaží popsat, jak matky a ředitelky školek vnímají povinnost mateřských škol přijímat děti od dvou let věku, a analyzovat rozdíly v postojích těchto dvou skupin. Práce reaguje na novelu školského zákona z roku 2016, která mateřským školám udělovala povinnost zajistit dvouletým dětem místo v zařízení od roku 2020. Toto opatření mělo rodičům malých dětí usnadnit harmonizaci rodinného a pracovního života. Součástí práce je také vyhodnocení potenciálního využití zmíněného právního nároku dvouletých dětí. Výsledky práce vychází z informací získaných pomocí polostrukturovaných rozhovorů se šesti komunikačními partnerkami.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this bachelor thesis is to describe how mothers and principals of nurseries perceive the mandatory admission of 2-year-old children into nurseries and, to analyse the differences between perceptions of mothers and school principals. This thesis reacts to the Education Act Amendment from 2016, which obliged nurseries to guarantee spots for 2-year-old children from 2020. The amendment supposed to help parents of young children to harmonize work and family life. The thesis includes an appraisal of potential utilization of the mentioned right for 2-year-old children. The results are based on information obtained from semi-structured in-depth interviews with six communication partners.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Syrovátková 751 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Syrovátková 96 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Syrovátková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Syrovátková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klaudia Teichmanová 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Hanousková 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB