velikost textu

Case Study of patient After right knee replacement

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case Study of patient After right knee replacement
Název v češtině:
Případová studie pacienta po náhradě pravého kolena
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Fahad Alqazlan
Vedoucí:
Mgr. Helena Vomáčková
Oponent:
Mgr. Ilona Kučerová
Id práce:
203001
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Hematoma, Quadriceps, Range of motion, knee joint, Osteoarthritis
Klíčová slova v angličtině:
Hematom, Quadriceps, rozsah pohybu, kolenní kloub, osteoartritida
Abstrakt:
Abstrakt Název: Případová studie pacienta Po náhradě pravého kolena. Cíle: Cílem této diplomové práce je diskutovat o rehabilitaci pacienta po nahrazení pravého kolenního kloubu a základní obecné perspektivě totální náhrady kolenního kloubu. Metody: Metody použité v této studii vycházejí z literatury Fakulty tělesné výchovy a sportu. Včetně post izometrické relaxace, kloubní mobilizace a technik měkkých tkání podle Lewita, měření délky a síly podle Kendalla. Výsledky: Po 8 terapeutických sezeních byly výsledky terapie v posilování týdenních svalů, zvýšení ROM v kolenním kloubu a snížení tonicity v hypertonických svalech. Klíčová slova: Hematom, Quadriceps, rozsah pohybu, kolenní kloub, osteoartritida.
Abstract v angličtině:
Abstracts Title: Case Study of patient After right knee replacement. Goals: The aim of this thesis is to discuss the rehabilitation of patient after replacing the right knee joint and a basic general outlook of the total knee replacement surgery. Methods: Methods used in this study are all based on the literature given by the Faculty of Physical Education and Sport. Including post isometric relaxation, joint mobilisation, and soft tissue techniques according to Lewit, length and strength measurements according to Kendall. Results: After 8 therapy sessions results of therapy were in strengthen week muscles, increasing ROM in the Knee joint and reduction of tonicity in hypertonic muscles. Keywords: Hematoma, Quadriceps, Range of motion, knee joint, Osteoarthritis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Fahad Alqazlan 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Fahad Alqazlan 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Fahad Alqazlan 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Vomáčková 683 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ilona Kučerová 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB