velikost textu

Vliv sociálně znevýhodněného prostředí na lexikálně-sémantickou rovinu řeči u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sociálně znevýhodněného prostředí na lexikálně-sémantickou rovinu řeči u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
The influence of socially disadvantaged backgrounds on lexical-semantic speech plane at the pre-school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Kočnarová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Ing. Ivana Adámková
Id práce:
202986
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jazyk, řeč, kominikace, narušená komunikační schopnost, jazykové roviny řeči, dětský domov, děti předškolního věku
Klíčová slova v angličtině:
Language, Speech, communication, impaired communication ability, language levels of speech, children´s home, preschool children
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce analyzuje vliv sociálně znevýhodněného prostředí na lexikálně-sémantickou rovinu řeči u předškolních dětí vyrůstajících v dětském domově. Sociální prostředí je jedním z klíčových faktorů, který významným způsobem podmiňuje správný vývoj řeči a absence rodičů či jejich nedbalá výchova může vyústit v narušenou komunikační schopnost dítěte. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol, která blíže představují základní pojmy komunikace, popisují vývoj dětské řeči a legislativní rámec pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Je zde vymezen pojem sociálního znevýhodnění a jeho dopad na komunikační schopnost dítěte. Závěr teoretické části je věnován charakteristice prostředí dětského domova. Těžištěm empirické části práce je analýza lexikálně-sémantické jazykové roviny pěti dětí z dětského domova v Pyšelích. Výzkumné šetření využívá kvalitativní metodu, která se zakládá na analýze výsledků činnosti dětí, jejich osobní a rodinné anamnéze, zúčastněném pozorování a dotazníku. Výsledné hodnocení je zpracováno formou jednotlivých kazuistik a doporučení pro další rozvoj jazykových dovedností předškolních dětí v rámci lexikálně-sémantické roviny řeči.
Abstract v angličtině:
Summary The thesis studies the impact of a socially disadvantaged environment on lexical-semantic level of speech of pre-school children living in children’s home. Social environment is one of the key factors influencing speech development. Neglect or absence of parents may lead to impaired communication ability of a child. The theoretical part is structured into three main chapters, which define basic concepts of communication, development of children's speech and legislative framework for education of children with impaired communication ability. It describes the socially disadvantaged environment and its impact on a communication ability of a child. Lastly, it describes the environment of children’s homes. The centre of the thesis is an analysis of lexical-semantic level of speech of five children from the children’s home in Pyšely. A qualitative method is applied, which utilizes analysis of children’s activities, their personal and family history, participant observation and a questionnaire. The results are presented in a form of case studies and recommendations for further development of language abilities of pre-school children in the frame of lexical-semantic level of speech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Kočnarová 637 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Kočnarová 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Kočnarová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Kočnarová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ivana Adámková 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB