velikost textu

Theme of Memory in Julian Barnes’ Later Works

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Theme of Memory in Julian Barnes’ Later Works
Název v češtině:
Motiv paměti v pozdější tvorbě Juliana Barnese
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Chaloupecká
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Oponent:
Colin Steele Clark, M.A.
Id práce:
202984
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
paměť|Julian Barnes|postmodernismus
Klíčová slova v angličtině:
memory|Julian Barnes|postmodernism
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato bakalářská práce zkoumá téma paměti, jak je zobrazena v pozdějších dílech Juliana Barnese Arthur & George (2005), Nothing to be Frightened of (2008) a The Sense of an Ending (2011). Barnes patří do generace poválečných autorů inspirovaných postmoderním myšlením, konkrétně problematizací historie. Dle postmodernistů totiž neexistuje objektivní způsob poznání historické reality, jelikož jediným důkazem jsou nevěrohodné výpovědi svědků a zkreslené historické dokumenty. Historiografie je považována za nevěrohodný zdroj informací o minulosti, neboť používají stejné narativní strategie jako texty fiktivní a jsou často psány z perspektivy vítězů. Paměť je klíčový koncept v této problematice, jelikož jsou kromě historických dokumentů jediným způsobem, jak poznat minulost. Pro Barnese paměť znamená komplexní mechanismus, který umožňuje vzpomenout si na minulost, ale také určuje veškeré naše chápání každodenní reality. Ve třech diskutovaných knihách Barnes zvolil rozdílnou strategii, s jakou k problematice přistupuje. Memoár Nothing to be Frightened of funguje jako teoretický základ práce, jelikož v něm Barnes prezentuje vlastní chápání složitého mechanismu paměti. Arthur & George kombinuje fakta a fikci, jelikož vypráví fiktivní verzi událostí z pohledu George Edaljiho, a realitu založenou na známých faktech z života a díla Arthura Conana Doyla. The Sense of an Ending (2011) uvádí protagonistu, který musí čelit kolapsu veškeré reality tak, jak ji zná, protože byla založena na konstrukci vytvořené z falešných domněnek a nespolehlivé paměti.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This thesis explores the theme of memory as seen in later works of Julian Barnes, namely Arthur & George (2005), Nothing to be Frightened of (2008) and The Sense of an Ending (2011). Barnes is part of the postwar generation of writers who have been highly influenced by the postmodern thought, specifically the problematisation of history. According to the postmodernists, there is no possible way to objectively learn about the historical reality, as all there is to give evidence are the unreliable testimonies of eye-witnesses and biased historical accounts. Historiographies are considered to be unreliable sources of information about the past since they employ the same narrative strategies as fictional texts do and they are often written from the position of power. Memory is a key concept in this discussion since apart from historical documents, it is the only way of knowing about the past. To Barnes, memory represents a complex mechanism which enables to recall the past, but also defines our entire understanding of the everyday reality. In the three books that this thesis discusses have chosen a different strategy to approach the problem of memory – Nothing to be Frightened of is a memoir which provides for the theoretical background of this thesis, as it presents Barnes understanding of the complex mechanism of memory. Arthur & George (2005) combines fact and fiction as it narrates the ficitonal version of the events as seen by the solicitor George Edalji, and the facts deriving from the known life and work of Arthur Conan Doyle. The Sense of an Ending (2011) then introduces a protagonist who faces the collapse of his reality by realising that the version of his past that has constructed his enitre present being was based on a false assumption and unreliability of memory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Chaloupecká 527 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Chaloupecká 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Chaloupecká 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta Colin Steele Clark, M.A. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 152 kB