velikost textu

Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami
Název v angličtině:
Environmental offenses committed by legal entities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Javorská
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
202981
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, ochrana životního prostředí, environmentální kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
Criminal Liability of Legal Entities, environmental protection, environmental criminality
Abstrakt:
Trestné činy proti životnímu prostředí páchané právnickými osobami Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá stavem české trestněprávní ochrany životního prostředí a jejího vývoje ve vztahu k právnickým osobám. Stěžejní význam pro tuto práci má zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jenž zavedl s účinností od 1. 1. 2012 do českého právního řádu nový institut trestní odpovědnost právnických osob. Přestože tento institut od svého zavedení do právního řádu prošel mnohými změnami, stále trpí určitými nedostatky, o kterých se tato práce zmiňuje. Dále je pro tuto práci stěžejní zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, převážně jeho Hlava VIII. a předpisy na úrovni mezinárodního a unijního práva, jež se vztahují k životnímu prostředí. Cílem práce je zhodnotit, zda trestní odpovědnost právnických osob je vhodným a dostatečně účinným nástrojem k ochraně životního prostředí. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první dvě mají obecný charakter. První kapitola objasňuje základní pojmy, které jsou pro práci podstatné, především pojem právnické osoby v platném právu a pojem životního prostředí. Dále se zaobírá ochranou životního prostředí a jejími prameny na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Druhá kapitola se věnuje obecně přijímání zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a skutečnostem, jež přijetí zákona předcházely. Zároveň se tato kapitola dotýká i modelů trestní odpovědnosti právnických osob, jež jsou uplatňovány v rámci evropského kontinentálního práva. Třetí kapitola rozebírá relevantní ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osoba a řízení proti nim, zejména působnost, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a možnosti jejího vyvinění, přechodem trestní odpovědnosti na právního nástupce a sankcionování právnických osob se stručným porovnáním sankcí ukládanými ve správním řízení. Poslední kapitola popisuje vývoj trestných činů proti životnímu prostředí v České republice, dále rozebírá několik vybraných trestných činů proti životnímu prostředí, kterých se právnické osoby budou patrně dopouštět nejčastěji. Tato myšlenka je podpořena rozhodovací praxí soudů, přičemž doposud byly odsouzeny pouze tři právnické osoby za trestné činy proti životnímu prostředí. Závěr práce sumarizuje získané informace a dostupné výsledky z dosavadní praxe, hodnotí účelnost zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim jako adekvátního nástroje ochrany životního prostředí.
Abstract v angličtině:
Environmental offences committed by legal entities Abstract This thesis deals with the Czech criminal law protection of the environment and its development in relation to legal entities. The main importance for this thesis is found in Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution effective since the January 1, 2012, which brought new institute of criminal liability of legal entities into the legal system of the Czech Republic. Although, there had been several changes, imperfections still occur in connection with this institute. Furthermore, this thesis concerns on Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code and international and EU regulations related to the environment. The aim of this thesis is to evaluate whether the criminal liability is a suitable and effective tool to protect the environment. The thesis is divided into four chapters. The first chapter provides explanation of concepts essential for the thesis, especially the concept of legal entity in the applicable law and the concept of environment, it also deals with environmental protection and it sources in national, EU and international regulation. The second chapter focuses on adoption of Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution and the circumstances before the adoption. The third chapter analyses the relevant provisions of Act No. 418/2011 Coll., on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution, mainly the scope of the Act, attribution of criminal liability to the legal entities, criminal liable of legal successor and sanctioning of legal entities in connection to sanctions in administrative law. The fourth chapter describes the development of crimes against the environment in the Czech Republic. This chapter also analyses several selected crimes most frequently committed by legal entities, as evidenced by court decisions. The conclusion is devoted to the evaluation of the knowledge contained in the text of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Javorská 5.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Javorská 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Javorská 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB