velikost textu

Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roku 2014)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz ruskej a americkej účasti v sýrskej občianskej vojne v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roku 2014)
Název v češtině:
Obraz ruské a americké účasti v syrské občanské válce v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roce 2014)
Název v angličtině:
The Image of Russian and American Participation in Syrian Civil War in Periodics Российская газета and Независимая газета (after the Year 2014)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Annamária Semianová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Id práce:
202978
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Rusko|USA|sýrska občianska vojna|Rossijskaja gazeta|Nezavisimaja gazeta|mediálny diskurz
Klíčová slova v angličtině:
Russia|USA|Syrian Civil War|Rossiyskaya gazeta|Nezavisimaya gazeta|Media Discourse
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práca sa zameriava na mediálny diskurz účasti ruských a amerických ozbrojených síl v sýrskej občianskej vojne od roku 2014 až po koniec roka 2018. Cieľom práce je diskurzívnou analýzou zistiť, akým spôsobom informujú čitateľa oficiálny denník Российская газета a nezávislý denník Независимая газета. Základnou úlohou analýzy diskurzu je poukázať na kontrast v rozličnom a stereotypnom zobrazení participácie Ruska a USA v tomto konflikte. Základnými prameňmi práce sú textové príspevky ruských denníkov publikované v tlačenej a elektronickej podobe. V rámci metódy výskumu sa bude čerpať z teoretických prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky, procesu tvorby mediálneho obrazu, mediálnych stereotypov a iných prostriedkov, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto obrazu. Kľúčové slova: Rusko, USA, sýrska občianska vojna, Rossijskaja gazeta, Nezavisimaja gazeta, mediálny diskurz
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with media discourse of a participation of russian and american armed forces in Syrian Civil War since 2014 until the end of 2018. The aim of the thesis is to show by discourse analysis how oficial state daily Российская газета and independent Независимая газета inform press readers. The main aim of the analysis is to show a difference and stereotypes in the representation of russian and american participation in this conflict. Electronic and printed articles of these periodics are fundamental sources of the thesis. Within the research methods we derive from theoretical works about a media influence on public opinion, media image processing, stereotypes and other means that are forming this image. Key words: Russia, USA, Syrian Civil War, Rossiyskaya gazeta, Nezavisimaya gazeta, media discourse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Annamária Semianová 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Annamária Semianová 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Annamária Semianová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Annamária Semianová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 425 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Dr. phil. Markus Giger 157 kB