velikost textu

Vznik a vývoj Irské republiky v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj Irské republiky v první polovině 20. století
Název v angličtině:
Establishing and developing of Irish Republic at the beginning of 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Dolínková
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Id práce:
202963
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Irská republika|Irský svobodný stát|Velikonoční povstání|IRA
Klíčová slova v angličtině:
Irish Republic|Irish Free State|Easter Rising|IRA
Abstrakt:
Abstrakt Práce se primárně věnuje otázce vzniku a vývoji Irské republiky v politickém slova smyslu. Pro lepší pochopení klíčových událostí, jako je Velikonoční povstání či válka o nezávislost, je ponechán prostor pro vysvětlení předchozího historického a politického kontextu. Ten zahrnuje i stručný nástin irsko-britských vztahů ze starší historie tohoto soužití. Pro práci ovšem budou stěžejní události především z počátku 20. století. Důraz je kladen na irské vnímání republiky a jeho proměny v průběhu revolučních let plných potíží. Podrobně bude sledovat vývoj v časovém úseku 1916-1923. Práce bude zakončena vysvětlením různých přístupů k Irské republice a bude poukázáno na skutečnosti, které se od Velikonočního povstání změnily, a které naopak přetrvaly jako odkaz zakladatelů Irské republiky. Klíčová slova: Irská republika, Irský svobodný stát, Velikonoční povstání, válka o nezávislost
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses primarily on the question of establishment and development of the Irish Republic in a political sense. For a better understanding of the key events such as Easter Rising or War of Independence, space is left for an explanation of previous historical and politics context which encompasses a brief outline of relations between Ireland and Britain in the earlier history of their stance. The thesis itself will be primarily concerned with the events that occurred slightly before and after the beginning of the 20th century. Emphasis is put on the importance of the Irish understanding of the Republic and its changes during the revolution years full of strikes. We will proceed to analyse the period between years 1916- 1923. The whole thesis ends with an explanation of various approaches of the republic and points out facts which changed since Easter Rising and on what remained unchanged as a legacy of founders of the Irish Republic. Keywords: Irish Republic, Irish Free State, Easter Rising, War of Independence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Dolínková 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Dolínková 723 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Dolínková 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Dolínková 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB