velikost textu

Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků
Název v angličtině:
Analysis and comparison of lifestyle magazines and their equivalents as the supplements of Czech journals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Adamcová
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
202957
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis, novinová příloha, lifestyle, reklama, komercializace, kvantitativní analýza
Klíčová slova v angličtině:
magazine, newspaper supplement, lifestyle, advertisement, commercialization, quantitative analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce porovnává na základě kvantitativní analýzy lifestylové časopisy s lifestylovými přílohami českých deníků. Teoretická část je zaměřena na analyzovaná média – popisuje jejich historii i současný stav a stručně charakterizuje konkrétní tituly zaměřené na životní styl. Část textu je věnována komercializaci médií jako trendu, který v současnosti k médiím neodmyslitelně patří. Kromě obecných definic reklamy je pozornost zaměřena také na reklamu v tištěných médiích a na tendence mazaní hranic mezi komerčními a nekomerčními obsahy. Praktická část bakalářské se zabývá analýzou vybraných časopisů a příloh. Jako podkladový materiál slouží vždy tři po sobě jdoucí čísla lifestylových časopisů Elle a Harper’s Bazaar a příloh deníků Proč ne?! a Esprit LN. Cílem analýzy je potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že lifestylové magazíny vydávané jako bezplatná příloha novin obsahují menší množství stran, méně nereklamního textu a větší zastoupení inzerce a obrazových materiálů než samostatně vycházející lifestylové časopisy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis compares lifestyle magazines with lifestyle supplements of Czech newspapers based on quantitative analysis. The theoretical part is focused on the analysed media – it describes their history, current situation and briefly characterizes specific titles with focus on lifestyle. Part of the text deals with media commercialization, which, as a trend, undeniably belongs to present day’s media. In addition to general definitions, advertising is discussed in more detail in relation to printed media and the tendencies to eliminate the boundaries between commercial and non-commercial content. The practical part consists of analysis of selected magazines and newspaper supplements. The researched material used is, in each case, three-month worth of issues of lifestyle magazines Elle and Harper’s Bazaar as well as newspaper supplements Esprit LN and Proč ne?!. The objective of this analysis is to confirm or reject the hypothesis, that lifestyle magazines published in the form of free newspaper supplements include less editorial text and more advertisements and visual content than standalone lifestyle magazines.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Adamcová 1.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Adamcová 572 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Adamcová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Adamcová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB