velikost textu

Mediální obraz Státní bezpečnosti v denících Rudé právo a Svobodné slovo (listopad 1989 - červen 1990)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz Státní bezpečnosti v denících Rudé právo a Svobodné slovo (listopad 1989 - červen 1990)
Název v angličtině:
The Media Image of State Security in the Rudé právo and Svobodné slovo dailies (November 1989 – June 1990)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Vávra
Vedoucí:
PhDr. Jakub Železný
Oponent:
Mgr. Daniel Růžička
Id práce:
202950
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní bezpečnost, Rudé právo, Svobodné slovo, 17. listopad 1989, skartace dokumentů StB, zrušení StB
Klíčová slova v angličtině:
State security, Rudé právo, Svobodné slovo, 17th November 1989, the destruction of StB documents, termination of the StB
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Mediální obraz Státní bezpečnosti v denících Rudé právo a Svobodné slovo (listopad 1989 – červen 1990)“ se zabývá mediálním obrazem Státní bezpečnosti (StB) v období několika měsíců po událostech 17. listopadu 1989, kdy v Československu probíhala změna vládnoucího režimu. Analyzovanými deníky jsou Rudé právo a Svobodné slovo. Výběr periodik jsem podřídil jejich politické orientaci. Rudé právo „list Ústředního výboru Komunistické strany Československa“ je deníkem oficiálně zastupujícím vládnoucí režim. Svobodné slovo, které začalo v listopadu 1989 otiskovat první necenzurované informace a je označováno za "hlavní deník" Sametové revoluce, jsem vybral jako jeho protipól. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá Státní bezpečností, její historií, organizační strukturou, metodami a způsoby její práce v roce 1989. Druhá kapitola představuje vybrané deníky Rudé právo a Svobodné slovo. Třetí kapitola se věnuje metodologii celé práce a závěrečná kapitola obsahuje vlastní výzkum vybraných deníků provedený formou kvantitativní obsahové analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis titled “The Media Image of State Security in the Rudé právo and Svobodné slovo dailies (November 1989–June 1990)” discusses the media’s image of the State Security Organisation (StB) over a period of several months following the events of the 17th of November 1989, when the communist regime in Czechoslovakia fell. The dailies analysed for this study were Rudé právo and Svobodné slovo. The periodicals were selected according to their political orientations. Rudé právo, described as “a paper published by the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia”, was a daily that officially represented the governing regime. Svobodné slovo, which began publishing the first uncensored information in November 1989 and called the “primary daily” of the Velvet Revolution, was selected as its opposite counterpart. This work has four chapters. The first chapter examines the State Security Organisation and its history, organisational structure, methods and manner of work in 1989. The second chapter presents the selected dailies Rudé právo and Svobodné slovo. The third chapter discusses the methodology of the entire work, and the final chapter contains research on the selected dailies in the form of a quantitative content analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Vávra 9.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Vávra 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Vávra 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jakub Železný 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Růžička 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB