velikost textu

Komunistická propaganda v časopise Vlasta 1948 - 1956

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunistická propaganda v časopise Vlasta 1948 - 1956
Název v angličtině:
Communist propaganda in the Vlasta magazine 1948 - 1956
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Helikarová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavel Suk
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
202945
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženy, propaganda, Vlasta, komunistická strana, lidová demokracie, Sovětský svaz
Klíčová slova v angličtině:
Women, propaganda, Vlasta magazine, communist party, people’s democracy, Soviet Union
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá projevy komunistické propagandy v období 1948–1956 v československém ženském tisku, zde zastoupeném týdeníkem Vlasta. Stručně uvádí politickou a mediální situaci v Československu po druhé světové válce a přibližuje dvě nejvýznamnější organizace československého ženského hnutí té doby spolu s jejich časopisy, Československou ženou a Radou žen, které Vlastě předcházely. Seznamuje se vznikem týdeníku Vlasta a blíže představuje dvě šéfredaktorky, které časopis ve sledovaném období vedly. Vzhledem k jejímu mimořádnému významu věnuje samostatnou kapitolu nejvýraznější postavě tehdejšího československého ženského hnutí a v mnoha směrech výjimečné osobnosti dr. Miladě Horákové, která vznik Vlasty iniciovala a sama v ní do února 1948 publikovala. Po teoretickém představení komunistické propagandy práce prezentuje její projevy na konkrétních příkladech z obsahu Vlasty. Sledované období je rozděleno do tří etap, na přelomový rok 1948, kdy po relativně svobodném začátku komunistická propaganda po únorovém převratu původně nadstranický časopis zcela ovládla, přes období 1949–1953, ukončené smrtí politických vůdců Gottwalda a Stalina, kdy byly její projevy nejvypjatější, až po období 1954–1956, kdy se již projevil vliv XX. sjezdu KSSS v únoru 1956, na němž poprvé zazněla kritika kultu Stalinovy osobnosti. Projevy propagandy v těchto třech časových etapách jsou rozděleny podle nejvýznamnějších témat a analyzovány, dochází rovněž k jejich komparaci mezi jednotlivými etapami ve sledovaném období.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the manifestations of the Communist propaganda in the period 1948– 1956 in the Czechoslovakian women’s press, represented here by the Vlasta weekly magazine. It summarily presents the political and media situation in Czechoslovakia after World War Two and describes the two most significant organisations of the Czechoslovak women’s movement at the time, together with their magazines, Československá žena and Rada žen, which preceded Vlasta. It presents the establishment of the Vlasta weekly magazine and introduces the two editors in chief, who managed the magazine in the period in question. Due to its extraordinary importance, it devotes a separate chapter to the most significant figure of the then Czechoslovak women’s movement and in many aspects an exceptional personality Dr. Milada Horáková who initiated the establishment of Vlasta and published her own works in the magazine up to February 1948. After a theoretical introduction of Communist propaganda, the thesis presents its manifestations through specific examples from the content of Vlasta. The period in question is divided into three periods, the landmark year of 1948, when following the relatively independent beginning of Communist propaganda after the February Coup, this doctrine took complete control of the initially non-partisan magazine, through the period 1949–1953, ending in the death of the political leaders Gottwald and Stalin, when its manifestations were most intense, to the period 1954–1956, when the impact of the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in February 1956 were manifested in full. The first criticism of the Stalin personality cult was first mentioned at this congress. The manifestations of propaganda in these three periods are broken down according to the most significant topics and analysed. They are also compared between the individual periods within the period in question.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Helikarová 16.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Helikarová 13.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Helikarová 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Helikarová 356 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavel Suk 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB