velikost textu

Antiimigrační postoj v české hudební tvorbě: sémiotická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antiimigrační postoj v české hudební tvorbě: sémiotická analýza
Název v angličtině:
Anti-immigration Attitude in Czech Music: Semiotic Analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Miroslav Růžička
Vedoucí:
Mgr. Jan Podzimek
Oponent:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
202941
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sémiotika, sociální sémiotika, módy, multimodální analýza, videoklipy, vlastenectví, protestní písně, evropská migrační krize
Klíčová slova v angličtině:
semiotics, social semiotics, modes, multimodal analysis, music videos, patriotism, protest songs, European migration crisis
Abstrakt:
Abstrakt Ve své diplomové práci rekonstruuji protiimigrační postoj v české vlastenecké hudební tvorbě v roce 2016 na pozadí tzv. evropské migrační krize. Vzorek sestává z pěti vybraných videoklipů k českým vlasteneckým protestním písním reagujícím na migrační krizi a události s ní spojené. V práci vycházím z teoretických východisek sociální sémiotiky a jako metodu výzkumu využívám multimodální sémiotickou analýzu, která dovoluje detailně zkoumat obsah komplexních komunikátů, jako je právě videoklip. V teoretické části se zaměřuji na seznámení čtenáře se základy sémiotiky, od kterých plynule přecházím ke škole sociální sémiotiky a jejích teorií módů a multimodality, které poskytují teoretické ukotvení pro analýzu v praktické části. Dále se také věnuji přiblížení průběhu tzv. evropské migrační krize v letech 2015 a 2016, jenž byl určující pro vznik těchto vlasteneckých videoklipů. Také zdůvodňuji výběr vzorku a analyzovaných motivů. Praktická část potom obsahuje samotný rozbor vybraných videoklipů pomocí multimodální sémiotické analýzy s ohledem na tři módy – mód řeči, videa a hudby. V nich dekóduji znaky patřící pod předem nastavené motivy. Výsledky každé z analýz jednotlivě shrnuji a z těchto shrnutí nakonec provádím finální syntézu výsledků, která odhaluje podobu protiimigračního postoje v těchto videoklipech. Práce poté přináší ucelenou rekonstrukci protiimigrační ideologie s ohledem na nejčastější motivy a znaky, které je reprezentují.
Abstract v angličtině:
Abstract In my diploma thesis, I am reconstructing the anti-immigration attitude in Czech nationalist music production in the year 2016 in the context of the so-called European migration crisis. The sample consists of five selected music videos for nationalist protest songs reacting to the migration crisis and events connected to it. The thesis is based on the theoretical resources of social semiotics and the method of research is the multimodal semiotic analysis, which allows detailed research of the contents of complex communicates like music videos. In the theoretical part, I focus on acquainting the reader to the basics of semiotics, from where I gradually transfer to the school of social semiotics and their theories of modes and multimodality which represent the theoretical background for the analysis in the practical part. Next, I turn to clarifying the progress of the so-called European migration crisis in the years 2015 and 2016 which were crucial for the creation of these nationalist music videos. Also, I justify the choice of the sample and the analyzed themes. The practical part the contains the analysis of the selected music videos using the multimodal semiotic analysis considering three modes – the mode of speech, moving pictures and music. I decode the signs belonging to the pre-set themes. The results of each analysis are then summarized and I make a final synthesis of these results which produces the image of the anti-immigration attitude in these music videos. The thesis presents the reconstruction of the anti-immigration ideology with regards to the most common themes and the signs they are represented by.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslav Růžička 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslav Růžička 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslav Růžička 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Podzimek 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB