velikost textu

Prezentace zdravého životního stylu v online prostředí na příkladu pití kávy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace zdravého životního stylu v online prostředí na příkladu pití kávy
Název v angličtině:
Healthy Lifestyle Presentation Online on the Coffee Drinking Example
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Košťálová
Vedoucí:
Mgr. Kristina Šemberová
Oponent:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
202939
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdravý životní styl, fenomén pití kávy, publikum, populární kultura, kvantitativní obsahová analýza, kvalitativní výzkum, koncept aktivního publika, výzkum mediální percepce
Klíčová slova v angličtině:
Healthy Lifestyle, Coffee Consumption, Audience, Popular Culture, Quantitative Content Analysis, Qualitative research, Active Audience Theory, Media Perception Research
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Prezentace zdravého životního stylu v online prostředí na příkladu pití kávy si klade za cíl demonstrovat proces mediální percepce uživatelů internetu na příkladu pití kávy, který je považován za pevně zakořeněnou součást populární kultury a představuje tak univerzální výzkumný předmět vlastní široké mase konzumentů mediálních obsahů. Práce popisuje základní teoretická východiska pro vlastní výzkumné šetření, které si pokládá dvě základní výzkumné otázky: zda je pití kávy prezentováno v online mediálních obsazích jako zdraví prospěšné, nebo škodlivé a jaký je tak majoritní postoj předkládaný internetovému publiku a zda mají tyto mediální obsahy vliv na názor a postoj jejich konzumentů, a lze tak říci, že online prostředí má přímý vliv na formování názorů a postojů svých konzumentů. Pro první výzkumnou otázku byla zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy. Ta přinesla zjištění, že 62 % internetových zmínek o zdravotních dopadech pití kávy má pozitivní ladění. Majoritní postoj předkládaný internetovému publiku je tak tvrzení, že káva je zdraví prospěšná. Předmětem druhé části výzkumu byl kvalitativní experiment složený z dvoufázového šetření formou polostrukturovaného dotazníku. Výsledky přinesly zjištění, že 52 % respondentů změnilo po absolvování experimentu svůj postoj ve prospěch zdravotních benefitů pití kávy, a to ve stejných aspektech, které byly vyšetřeny v rámci kvantitativní části výzkumu. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že většina internetového publikum je v procesu mediální percepce předkládanými obsahy ovlivňována.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis Healthy Lifestyle Presentation Online on the Coffee Drinking Examples to demonstrate the presentation of the healthy lifestyle on the example of the coffee consumption and show the media perception. The coffee consumption is considered as a part of the popular culture which makes it an ideal universal research item. The thesis provided the basic theoretical frame for the research compound of two parts which are trying to answer two research questions – how does the online platform present the coffee consumption – whether coffee has a positive or negative impact on health. The second research question was to investigate, whether this media presentation has the impact on its final consumers. For the first research part, the quantitative content analysis was used. It was revealed that 62 % of analyzed articles was in favor of health benefits of the coffee, so the majority opinion presented on the internet is that coffee has got a beneficial impact on human health. The second part of the research was realized as the two-steps qualitative experiment compound of two parts of demi-structured survey. Based on the search, the respondents were observed for a potential opinion change. It was found, that 52 % of the respondent changed their mind in favor of positive coffee impact on health. This statement was aligned with the results of the quantitative content analysis. Based on these results it was found, that most of the internet audience is influenced by the presented contents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Košťálová 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Košťálová 452 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Košťálová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Košťálová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristina Šemberová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB