velikost textu

Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací
Název v angličtině:
The effect of footwear on walking and running of patients with an amputation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Bešťák
Vedoucí:
Ing. František Lopot, Ph.D.
Oponent:
Petr Kubový
Id práce:
202936
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ortotik-protetik (ORTOTIK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chůze o protéze, vliv obuvi, anterio-posteriorní složka reakčních sil, kinematika chůze
Klíčová slova v angličtině:
prosthetic gait, effect of footwear, anterior posterior ground reaction force, kinematics of walking
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Jiří Bešťák Název: Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací Cíle: Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu obuvi na chůzi o protéze, a vytvořit tak základní pohled k tomuto tématu. Práce je zaměřena na působení anterio-posteriorní složky reakční síly od podložky a na její změny u jednotlivých typů obuvi. Metody: Studie se zúčastnili čtyři probandi (tři muži, jedna žena) s transtibiální amputací a exartikulací v kolenním kloubu. Věk probandů byl od 20 do 60 let. Podmínky výběru probandů do výzkumného souboru jsou transtibiální nebo transfemorální amputace, stupeň aktivity probanda větší než dva, nepřítomnost akutního onemocnění, úrazu, či momentálního omezení. Jednalo se o jednorázová měření, která byla uskutečněna v laboratoři biomecha nik y extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Předmětem měření bylo získání kinematických dat z reakčních sil od podložky prostřednictvím silových desek značky Kistler. Získaná data byla exportována ze softwaru Qualisys Track Manager přes textový dokument do programu MS Excel, kde se data vhodně upravovala pro jejich následné zpracovaní a vyhodnocení v softwaru MATLAB. Výsledná data byla u všech probandů porovnána individuálně. Výsledky: Výsledky práce ukázali, že chůze v teniskách neovlivnila anterio-posteriorní složku reakčních sil během stojné fáze krokového cyklu. Při chůzi naboso spíše nebyla anterio- posteriorní složka ovlivněna. Při chůzi v trekové obuvi spíše byla anterio-posteriorní složka ovlivněna. Avšak ve všech případech by bylo nutné provést měření s výrazně větším počtem probandů pro jednoznačné potvrzení nebo vyvrácení výsledků práce. Přesto výsledky práce v souladu s výsledky jiných autorů ukázaly, že existuje nezanedbatelný vliv typu obuvi na chůzi uživatelů protéz dolních končetin. Klíčová slova: chůze o protéze, vliv obuvi, anterio-posteriorní složka reakčních sil, kinematika chůze
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Jiří Bešťák Title: The effect of footwear on walking and running of patients with an amputation Objective: The main objective of this bachelor thesis is assess the effect of footwear on prosthetic gait and make view of this theme. The thesis is focused on anterior posterior ground reaction force and its changes with variations of footwear. Methods: Four probands (one woman, three men) with transtibial and transfemoral amputatio n participated at the study. Their age was 20 to 60 years during the study. A condition for inclusion in the study was people with transtibial/transfemoral amputation, degree of activity greater than two, absence of subjective symptoms, traumatic injury. The issue is one-time measurements in the extreme load laboratory at FTVS UK. Kinematics dats from the Kistler force plates are subject to measurements. The obtained data were exported from Qualisys Track Manager software througt the text document into MS Excel. The data were appropriately adjusted for subsequent processing and evaluation in MATLAB. The resulting data were compared individual. Results: The results demonstrated that flat shoe did not affect anterior posterior ground reaction force. Barefoot gait rather did not affect anterior posterior ground reaction force. Gait on hiking shoe rather affected anterior posterior ground reaction force. In all cases measurements would have to be carried out with more probands to confirm or refute the claim. The results of the bachelor thesis together with the results of other authors showed that there is a significa nt influence of the type of footwear on walking of patients with an amputation. Keywords: prosthetic gait, effect of footwear, anterior posterior ground reaction force, kinematics of walking
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Bešťák 4.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Bešťák 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Bešťák 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. František Lopot, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Kubový 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Jiří Bešťák 63 kB