velikost textu

Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmanna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmanna
Název v angličtině:
Analysis of the Internet Discussions According to Goffman’s Theory of Focused Interaction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Čížková
Vedoucí:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Tremčinský
Id práce:
202934
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internetová diskuze, sociální interakce, zaměřená interakce, sociální sítě, zábava ve hrách
Klíčová slova v angličtině:
internet discussion, social interaction, focused interaction, social networks, fun in games
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce zkoumá fenomén internetových diskuzí na Facebooku. Výchozím teoretickým rámcem je pro ni koncept zaměřené interakce Ervinga Goffmana a principy teorie fun in games v rámci zaměřené interakce. Cílem práce je odhalit, zda se prvky zábavy vyskytují ve zkoumaném prostředí a to, jakou zde nabývají formu. Výzkumné jednotky byly specifikovány na diskuze na stránkách na Facebooku vybraných zpravodajských webů. Tyto diskuze jsou součástí sekce komentářů pod sdíleným příspěvkem politického článku. 70 výzkumných jednotek bylo podrobeno konverzační analýze. Výsledky analýzy ukazují, že většina ze zkoumaných internetových diskuzí může být uznána za zaměřenou interakci a prvky hry jsou v diskuzích silně přítomny. Konkrétní situace ve virtuálním prostředí se však liší od toho, jak se prvky her projevují ve face-to-face interakci, pro kterou Goffman koncept zaměřené interakce definoval. Tato práce také zkoumá situaci odchodu účastníků diskuze z interakce. Na tomto případě se ukázalo, že ne všechny charakteristiky internetových diskuzí mohou být interpretovány z hlediska teorie fun in games. Některé aspekty interakce ve virtuálním prostředí zůstávají skryty přinejmenším z důvodu zvolené výzkumné metody této práce. To ovšem vytváří prostor pro další výzkumné náměty, které by mohly na tuto práci navázat.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis examines the phenomenon of internet discussions on Facebook. The starting theoretical framework for the thesis is Erving Goffman‘s focused interaction and the principles of fun in games theory in terms of focused interaction. The aim of this study is to find out whether the elements of fun occur in the researched environment and what form they take up. Research units were specified as discussions on the official Facebook websites of chosen online news portals. These discussions are embodied in the comments section below shared political article. 70 research units were subjected to conversation analysis. The results of the analysis show that most of the examined internet discussions can be determined as focused interaction and the elements of the game are strongly present in the discussions. The real situation in a virtual environment, however, differs from the way game elements manifest themselves in the face-to-face interaction, in which Goffman defined the concept of focused interaction originally. This work also deals with the situation of the participants leaving the interaction. In this case, it appeared that not all the characteristics of the internet discussions can be interpreted in terms of fun in games theory. Some aspects of the interaction in a virtual environment remain hidden, at least because of the chosen research method. This fact creates an open space for further research topics that could follow up this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Čížková 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Čížková 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Čížková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Čížková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Tremčinský 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 152 kB