velikost textu

Alkoholová myopie a rozhodování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkoholová myopie a rozhodování
Název v angličtině:
Alcohol myopia and decision making
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Jandová
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Cyril Kaplan
Id práce:
202931
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alkoholová krátkozrakost|Rozhodování|Rizikové chování
Klíčová slova v angličtině:
Alcohol myopia|Decision making|Risky behavior
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je rozdělena do dvou oddílů. Literárně přehledová část je zaměřena na dosud popsané teorie účinků alkoholu. Přede-vším pak shrnuje výsledky významných studií zabývajících se vý-skytem rizikového chování během intoxikace alkoholem. Návrh vý-zkumného projektu si klade za cíl vytvořit experiment zjišťující kore-laci mezi výskytem rizikového chování vysokoškolských studentů v oblastech agresivity, rizikového sexuálního chování, řízení automo-bilu a gamblingu s užíváním alkoholu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis is divided into two sections. The literary re-view section focuses on described theories of alcohol consumption. More importantly it summarizes the results of significant studies fo- cused on risky behaviour during alcohol intoxication. Research pro-posal deal with the correlation between risky behaviour, such as aggression, risky sexual behaviour, drunk driving and gambling, and alcohol consumption among college students. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Jandová 559 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Jandová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Jandová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Cyril Kaplan 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB