velikost textu

Impact of investors' mood on European stock markets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of investors' mood on European stock markets
Název v češtině:
Dopad nálady investorů na evropské akciové trhy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslav Rosol
Vedoucí:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Id práce:
202927
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Finance, Akcie, Nálada, Sezónnost
Klíčová slova v angličtině:
Finance, Shares, Mood, Seasonals
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce zkoumá vztah mezi náladou investorů a akciovými trhy. Jako zás- tupné proměnné pro náladu jsme použili změny mezi letním a zimním časem, lunární cykly a fotbalové zápasy. Neobvykle nízké nebo vysoké výnosy během korespondujících dní znamenají konflikt s Hypotézou efektivních trhů. Ana- lyzovali jsme akciové výnosy za použití aktuálních denních dat pro Evropské akciové "All Share" indexy a použili jsme k tomu ARMA-GARCH model. Naše výsledky pro změny času nejsou jednotné napříč zeměmi a nejsou statisticky významné až na jednu výjimku. I přes to, že výsledky pro lunární cykly ve většině zemí odpovídají předpokladům, chybí nám jakákoliv statistická výz- namnost ve prospěch tohoto jevu. Statisticky významný záporný vztah mezi vítězstvími národních týmů a akciovými výnosy jsme nalezli pro Chorvatsko a Francii, což neodpovídá předpokladům ani předchozímu výzkumu. Stati- sticky významný záporný vztah byl předpokládán mezi prohrami a případným vypadnutím národních týmů ze soutěže, což jsme potvrdili pro Chorvatsko a Itálii. Klasifikace JEL G14, G41, D53, D91 Klíčová slova Finance, Akcie, Nálada, Sezónnost E-mail autora 23060835@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce evzen.kocenda@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis investigates into relationship of mood and stock markets. As proxies for mood we selected Daylight Savings Time changes, Lunar cycles and football results. Any abnormal returns on related days would present a challenge for Efficient Markets Hypothesis. We examine stock returns on corresponding days using up-to-date daily data of European All Share indices and analyse them us- ing ARMA-GARCH model. Our results for Daylight Savings Time change are neither uniform nor statistically significant with one exception. Even though results for Lunar cycles mostly follow expected positive relationship, they also lack statistical significance. For France and Croatia we find statistically signif- icant negative relationship between wins of national teams and stock returns, which goes against our expectations and previous research. Statistically sig- nificant negative relationship is expected for days after losses and potential elimination of national teams from competition as we confirmed for Croatia and Italy. JEL Classification G14, G41, D53, D91 Keywords Finance, Shares, Mood, Seasonals Author’s e-mail 23060835@fsv.cuni.cz Supervisor’s e-mail evzen.kocenda@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Rosol 991 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Rosol 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Rosol 146 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 153 kB