text size

Stresové faktory a způsoby jejich zvládání u začínajících učitelů na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Stresové faktory a způsoby jejich zvládání u začínajících učitelů na základní škole
Titile (in english):
Stress factors and ways of coping with them among novice elementary school teachers
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Monika Nováková
Supervisor:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Michaela Veselá
Thesis Id:
202926
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (B7701)
Study branch:
Psychology (PSY)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
stres|začínající učitel|copingové strategie
Keywords:
stress|initial teacher|coping strategies
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice začínajících učitelů potýkajících se v rámci prvního roku své profese s různými stresovými faktory. Literárně přehledová část práce stručně vymezuje náplň učitelů pomocí základního představení profesních kompetencí učitelů a dále krátce popisuje odlišné osobnostní charakteristiky ovlivňující vnímání zátěže. Poté se zabývá konkrétními stresovými faktory, uváděnými především zahraničními výzkumy a studiemi, a nejčastěji užívanými copingovými strategiemi zvládání vzniklé zátěže. Na závěr literárně přehledové části jsou uvedena i určitá opatření či návrhy vedoucí k odstranění, či alespoň ke zmírnění náročné situace začínajících učitelů. V rámci empirické části je navržen kvalitativní výzkum zaměřující se především na objevení stresových faktorů vznikajících u začínajících učitelů na českých základních školách a současně i na zjištění a popsání konkrétních strategií zvládání těchto faktorů. Klíčová slova stres, začínající učitel, copingové strategie
Abstract:
Abstract The aim of the thesis is to describe the subject matter of initial teachers struggling with various stress factors within the first year of their profession. First, it defines the job description of teachers by using the model of the professional competences of teachers and also briefly describes the different personality characteristics influencing the perception of the workload. Second, it gives an account of the specific stress factors and the most frequently used coping strategies for coping with the workload. And third, there are also some suggestions leading to the elimination or reduction of this challenging situation. The empirical part presents a qualitative research focusing mainly on the discovery of stress factors figuring in the first year of the Czech initial teachers and also on the identification and description of specific coping strategies using to reduce the workload. Keywords stress, initial teacher, coping strategies
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Monika Nováková 617 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Monika Nováková 84 kB
Download Abstract in czech Bc. Monika Nováková 60 kB
Download Abstract in english Bc. Monika Nováková 42 kB
Download Supervisor's review PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 578 kB
Download Opponent's review Mgr. Michaela Veselá 381 kB
Download Defence's report PhDr. David Čáp 152 kB