velikost textu

Individuální a kolektivní péče o dvouleté dítě – vývojové klady a rizika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální a kolektivní péče o dvouleté dítě – vývojové klady a rizika
Název v angličtině:
Individual and collective care of two years old child – developmental advantages and risks
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Benešová
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
Mgr. Michaela Veselá
Id práce:
202925
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj|dvouleté dítě|individuální péče|rodina|kolektivní péče
Klíčová slova v angličtině:
development|two-year-old child|individual care|family|collective care
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce shrnuje klíčové faktory, které ovlivňují kvalitu péče o dvouleté dítě a které mají vliv na jeho psychický vývoj v souvislosti s typem péče. Literárně přehledová část se zabývá charakteristikou hlavních oblastí ve vývoji dvouletého dítěte. Dále se práce zaměřuje na individuální péči o dvouleté dítě, zejména shrnuje rodičovské charakteristiky a popisuje ranou interakci matka - dítě, specifika otcovské role a další formy individuální péče. Finální část práce poskytuje přehled o formách kolektiv ní péče v ČR, ale také uvádí příklady zahraničních systémů kolektivní péče (Francie, Německo, Finsko, Velká Británie a USA). Závěr práce shrnuje vybrané výzkumy týkající se kolektivní péče o dvouleté dítě a mapuje faktory související s kvalitou kolektivní péče, které se ukazují být klíčové pro psychický vývoj dítěte. Návrhem výzkumného projektu je korelační výzkum. Cílem výzkumu je porovnat kvalitu interakcí mezi matkou a dvouletým dítětem v individuální péči a matkou a dvouletým dítětem v kolektivní péči. Pro účely výzkumu bude nejprve přeložena a následně použita česká verze Emotional Availability Scale. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis summarizes key factors influencing the quality of care for a two - year - old child and his or her psychological development in relation with a specific type of care. The section of literature overview deals with defining central areas in development of a two - year - old child. Further, this thesis focuses on individual care of a two - year old – mainly epitomizes parent characteristics, describes initial interaction between mother and child, specifies father’s role and other forms of individual care . Final section of the thesis provides an overview of types of collective care in the Czech Republic, although gives examples of several collective care systems in these foreign countries: France, Germany, Finland, Great Britain and the USA. The concl usion examines selected research studies concerning collective care for a two - year - old child and maps factors relating to the quality of collective care , which prove s to be crucial for the child's psychological development. The research project proposal is correlation research. The aim of the research is to compare the quality of the interaction between the mother and the two - year - old child in individual care and the mother and the two - year - old child in collective care. For research purposes, the Emotional Availability Scale will be translated into Czech language and then the Czech version of EAS will be used. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Benešová 584 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Benešová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Benešová 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Veselá 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 154 kB