velikost textu

Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva
Název v angličtině:
On-line SPE-HPLC method development for determination of zearalenone in beers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Barbora Gajdošová
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponent:
Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.
Id práce:
202911
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Barbora Gajdošová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE-HPLC metody pro stanovení zearalenonu ve vzorcích piva K vývoji metody pro stanovení mykotoxinu zearalenonu v pivu bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s on-line extrakcí na tuhou fázi (SPE) pomocí techniky přepínání kolon pro úpravu vzorku. Byly testovány dva rozdílné sorbenty pro SPE. Vzorek piva o objemu 50 µl byl dávkován přímo do systému. Po nástřiku vzorku došlo k extrakci zearalenonu z matrice na extrakční předkoloně Ascentis® Express C18 Guard Cartridge (5 x 4,6 mm, 5 µm), která je na bázi reverzní fáze nebo na kolonce (10 x 4,6 mm) naplněné sorbentem Affinimip® SPE Zearalenone, což je specifický molekulárně vtištěný polymer, určený pro selektivní extrakci zearalenonu. Jako promývací fáze pro odstranění balastní matrice byl vybrán pro extrakční předkolonu C18 40% roztok methanolu s 2% vodným roztokem kyseliny octové a pro Affinimip 10% roztok acetonitrilu s 2% vodným roztokem kyseliny octové, tyto promývací roztoky protékaly extrakční kolonkou rychlostí 2 ml/min po dobu 2 minut. Po přepnutí ventilu byly látky dále separovány na chromatografické koloně Kinetex XB-C18 (150 x 4,6 mm, 5µm). Mobilní fáze o složení acetonitril – voda (35:65), protékala kolonou rychlostí 1 ml/min při gradientové eluci. Fluorimetrická detekce byla nastavena na vlnové délky Ex 270 nm a Em 458 nm. Analýza jednoho vzorku včetně on-line úpravy trvala 13 minut. Limit kvantifikace této metody byl 5 µg/l. Zearalenon byl následně analyzován ve 30 vzorcích piv z českého trhu. Naměřené množství mykotoxinu bylo nízké, ve většině případů nedetekovatelné, tudíž i pod nejnižším povoleným limitem pro zearalenon v potravinách. Klíčová slova: HPLC, MIP, on-line SPE, zearalenon, pivo
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Barbora Gajdošová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma Thesis: On-line SPE-HPLC method development for determination of zearalenone in beers High performance liquid chromatography coupled with on-line solid phase extraction (SPE) using the column switching technique for sample preparation was utilized for the development of the method for the determination of mycotoxin zearalenone in beer. Two different SPE sorbents were tested. A volume of 50 µl of beer sample was injected directly into the chromatographic system. After injection, the sample extraction of zearalenone from the matrix was carried out on SPE precolumn Ascentis® Express C18 Guard Cartridge (5 x 4.6 mm, 5 µm), which is based on the reverse phase, or on SPE precolumn (10 x 4.6 mm) filled with Affinimip® SPE Zearalenone sorbent, a specific Moleculary Imprinted Polymer, designed for the selective extraction of zearalenone. 40% methanol – 2% water solution of acetic acid was selected as the washing solution for removing ballast matrix for the C18 extraction column and 10% acetonitrile – 2% water solution of acetic acid for the Affinimip column. These washing solutions were flowed through the extraction column at a flow rate 2 ml/min for 2 minutes. After switching valve, the compounds were further separated on an analytical column Kinetex XB-C18 (150 x 4.6 mm, 5µm). Mobil phase of composition acetonitrile - water (35:65) was passed through the column at 1 ml/min in gradient elution. Wavelengths of fluorimetric detection were set at Ex 270 nm and Em 458 nm. Analysis of one sample including on-line pretreatment was about 13 minutes. Limit of quantification for this method was 5 µg/l. Zearalenone was analyzed in 30 samples of Czech beer. The measured amount of mycotoxin was low, in most cases undetectable and under the maximum allowed level for zearalenone according to EU standards.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Gajdošová 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Gajdošová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Gajdošová 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB