velikost textu

Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after total knee replacement surgery

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after total knee replacement surgery
Název v češtině:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stavros Petrocheilos
Vedoucí:
PhDr. Tereza Nováková, PhD.
Oponent:
Mgr. Helena Vomáčková
Id práce:
202904
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Náhrada kolenního kloubu, endoprotéza, rozsah pohybu, svalová slabost, osteoartrózy
Klíčová slova v angličtině:
Total knee replacement, knee joint, endoprosthesis, range of motion, muscle weakness, joint play, osteoarthritis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po operaci náhrady kolene. Cíl práce: Práce je rozdělena na dvě části, první část je teoretická a má za cíl ukázat přehled anatomie, kineziologie a biomechaniky kolenního kloubu a shrnout obecné informace o artróze kolenního kloubu a používaných léčebných postupech. Druhou částí je případová studie, kde cílem je ukázat vyšetření a léčbu, která byla pacientovi poskytnuta, a analyzovat výsledky. Metoda: Pacientem byl 71letý muž s diagnózou stav 7 dní po operac náhrady kolenního kloubu. Pacient měl zejména omezení rozsahu pohybu v kolenním kloubu, který byl limitován i výrazným otokem a svalovým oslabením. Postupy: Všechny použité postupy vycházely z poznatků získaných studiem fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu. Mezi nejčastěji používané terapeutické postupy patřilay post-izometrická relaxace, mobilizace kloubů, a posilující cvičení. Výsledek: Po 7 dnech fyzioterapie došlo k návratu fyziologické pohyblivosti v kolením kloubu, došlo k odstranění velké části otoku a došlo k posílení okolních svalů. Závěr: Použité léčebné postupy měly pozitivní vliv na situaci pacienta a cíl práce byl splněn. Klíčová slova: Náhrada kolenního kloubu, endoprotéza, rozsah pohybu, svalová slabost, osteoartrózy.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient after total knee replacement surgery. Thesis aim: Thesis is divided into two parts, the first part is theoretical and has aim to show an overview of anatomy, kinesiology and biomechanics of the knee joint and to show general information about the osteoarthritis and the patient’s surgery. The second part is the case study where aim is to show the examinations and treatments that were provided to the patient and analyse the results. Clinical findings: The patient was a 71 years old male with diagnosis of total knee replacement surgery, performed 7 days ago from the time we met. The patient had limited ROM in the operated leg into flexion and extension and the area around the knee was swollen and warm. Also, he had some weakness on the muscles of the operated leg. Procedures: All the procedures that used were based on my knowledge acquired from Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport. These were post isometric relaxation, joint mobilisation, strength and length tests and strengthening exercises based on my knowledge. Result: After 7 days of therapies the patient’s operated leg had physiological mobility into flexion and extension, the muscles gained strength and oedema was reduced but not completely. Conclusion: The therapeutic procedures that were used had positive effect on the patient’s situation. Keywords: Total knee replacement, knee joint, endoprosthesis, range of motion, muscle weakness, joint play, osteoarthritis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stavros Petrocheilos 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stavros Petrocheilos 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stavros Petrocheilos 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Nováková, PhD. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Vomáčková 557 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB