velikost textu

Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with pain in the medial part of the left calf

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with pain in the medial part of the left calf
Název v češtině:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s bolestí v mediální části levého lýtka
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Elisabetta Mazzola
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Holubová
Oponent:
Mgr. Romana Kozderková
Id práce:
202903
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
triceps surae, gastrocnemius, spoušťový bod, hypertonický sval, otok, bolest.
Klíčová slova v angličtině:
triceps surae, gastrocnemius, trigger point, hypertonic muscle, swelling, pain.
Abstrakt:
Abstrakt “Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s bolestí v mediální části levého lýtka” Tato bakalářská práce je založena na dvoutýdenní rehabilitaci ambulantní pacientky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. První část se zaměřuje na teoretický přehled postižené oblasti pacientčina těla, přibližuje dolní končetinu a triceps surae z anatomického a kineziologického hlediska, a poté svalový patologický nález, který je nejpravděpodobnější příčinou pacientčiny bolesti. Druhá část práce čerpá z praktických poznatků z nemocnice a ukazuje, zda a jak se může měnit počáteční fyzický stav pacientky po vhodném fyzioterapeutickém postupu léčby, založeném na výsledcích vyšetření a hledání možných příčin bolesti tricepsu surae. Palpace m. triceps surae ve střední části byla pro třicetiletou pacientku bolestivá. Sval byl hypertonický a oteklý, což odpovídalo umístění myofasciálního spoušťového bodu v gastrocnemiu. Problematický byl nejen levý gastrocnemius, i mnoho dalších svalů dolních končetin a trupu vykazovalo hypertonicitu, svalové zkrácení a myofasciální spoušťové body. Dále bylo znatelné i zablokování kloubů a posturální nerovnováha. Všechny použité metody léčby byly neinvazivní a zaměřovaly se převážně na techniky měkkých tkání a postizometrickou relaxaci, sloužící k uvolnění hypertonických svalů, fascií a spoušťových bodů, a protahovací cvičení na zkrácené svaly. Některá z protahovacích cvičení byla inspirována jógou. Byly provedeny také techniky mobilizace k uvolnění zablokovaných kloubů a zvýšení rozsahu pohybu v kloubech. Po pěti terapeutických sezeních bylo evidentní snížení napětí hypertonických svalů pacientky, včetně levého gastrocnemia. Závěrem lze konstatovat, že použité terapeutické postupy byly účinné a stav pacientky se tak zlepšil. Klíčová slova: triceps surae, gastrocnemius, spoušťový bod, hypertonický sval, otok, bolest.
Abstract v angličtině:
Abstract “Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Pain in the Medial Part of the Left Calf” The following Bachelor thesis took place at the outpatient rehabilitation department of the Central Military Hospital, in Prague, for a period of two weeks. The aim of this work is, firstly, to present a theoretical overview about the area of the body subject to the patient’s complain, exploring the leg and the triceps surae from an anatomical and kinesiological perspective. Then the muscular pathological finding that is the most probable cause of the patient’s pain is investigated. The second part of the thesis concerns the practical work performed in hospital and wants to show if and how the initial physical condition displayed by the patient can change through the application of appropriate physiotherapeutic procedures, which are based on the results of examinations and on the investigation of the possible causes of the triceps surae pain. The 30-year old patient showed pain to the touch in a restricted area of the medial aspect of the left triceps surae that was also tense and swollen. It corresponded to the location of a myofascial trigger point in the gastrocnemius. Not only the left gastrocnemius was problematic but many other muscles of the lower extremities and the trunk showed hypertonicity, shortness and myofascial trigger points. Moreover, some joint blockages and postural imbalances were present. All the used methods for the treatment were non-invasive, focusing mostly on soft tissue and post-isometric relaxation techniques - to release hypertonic muscles, fascias and myofascial trigger points - and stretching exercises - to reduce muscle shortening. Some of these exercises were inspired by yoga positions. Also mobilisation techniques were performed, to release the blocked joints and increase their range of movement. After five therapeutic sessions, the most evident finding was a decrease in tension of all the patient’s hypertonic muscles, including the left gastrocnemius. In conclusion, the therapeutic procedures applied were effective in improving the patient’s initial situation. Keywords: triceps surae, gastrocnemius, trigger point, hypertonic muscle, swelling, pain.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Elisabetta Mazzola 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Elisabetta Mazzola 355 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Elisabetta Mazzola 356 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Holubová 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Kozderková 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB