velikost textu

Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of total hip replacement

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of total hip replacement
Název v češtině:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaber Jaber
Vedoucí:
Mgr. Michaela Stupková
Oponent:
Mgr. Kateřina Michálková
Id práce:
202902
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIOC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Total hip replacement, arthritis, coxarthrosis, arthoplast, osteoporosis, osteoarthritis, PIR, joint play, STT
Klíčová slova v angličtině:
Total endoprotez kycle, arthritis, coxarthrosis, arthoplast, osteoporosis, osteoarthritis, PIR, joint play, STT.
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt mé studie se zabývá léčbou pacienta po totální výměně pravého kyčelního kloubu po opakovaných neužitečných rehabilitacích v pravém boku bolest trvala 4 roky a nyní i během noci. Moje praxe byla v univerzitní nemocnici Vinohrady. Program fyzioterapie začal na 16.01.2019 a skončil na 29.01.2019. Moje diplomová práce byla rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou část. Teoretická část analýzy všeho, co se týká svalových svalů, kloubů, vazů a kostí, nervových i biomechanických a kinesiologických bodů z hlediska kyčelního kloubu. V praktické části, po rozboru osm sezení s mým pacientem. Včetně všech vyšetření, terapie, závěrů a výsledků. Pacient měl v ORT operaci. Nemocnice FNKV na 08.01.2019. Cílem terapie je snížit otok a bolest, zvětšit ROMu, zvýšit pohyblivost a pružnost všech měkkých tkání, fascii, vazů, svalů, zpevnění pravé nohy, stability levé nohy. Po provedení konečných kinesiologických vyšetření ve srovnání s počátečním bylo významným vylepšením, jako ROM se zlepšila pevnost kyčelní a kolenního kloubu pravé nohy, síla, mobilita a elasticita pokožky, a otok a bolest podle stupnice VAS snížila, byla zdokonalena i stabilita chůze a pacient bude schopen řídit běžnou ADL nezávisle. Total endoprotez kycle, arthritis, coxarthrosis, arthoplast, osteoporosis, osteoarthritis, PIR, joint play, STT.
Abstract v angličtině:
Abstract The abstract of my study deals with the treatment of patient after total hip replacement of right hip joint after repetitive unhelpful rehabilitations of the right hip the pain was lasting from 4 years and now even during the night. My practice was at University Hospital Vinohrady. The physiotherapy program started on 16.01.2019 and ended on 29.01.2019. My thesis branched into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part analysis everything related to the hip muscles, joints, ligaments, bones, nerves also the biomechanical and kinesiological point of view about the hip joint. In the practical part, after analysis eight sessions with my patient. Which include, all the examinations, therapy, conclusions and results. The patient had the operation at ORT. FNKV hospital at 08.01.2019. Goal of the therapy is to decrease oedema and pain, to increase rom, to increase mobility and elasticity of all soft tissues skin, fascia, ligaments, muscles, strengthening of the right leg, stability of the left leg. After making the final kinesiological examinations in comparison with the initial was significant improvement, as rom of the hip and knee joint of the right leg, strength, mobility and elasticity of the skin was improved, and oedema and pain according to VAS scale was decreased, also the stability of walking was improved and soon the patient will be able to manage normal ADL independently. Keywords: Total hip replacement, arthritis, coxarthrosis, arthoplast, osteoporosis, osteoarthritis, PIR, joint play, STT.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaber Jaber 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaber Jaber 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaber Jaber 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Stupková 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Michálková 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB