velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
Post-stroke physiotherapy treatment: A case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Romana Zamazalová
Vedoucí:
Mgr. Svatava Neuwirthová
Oponent:
Bc. Eva Hankovcová
Id práce:
202896
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spastická hemiparéza, rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
spastic hemiparesis, rehabilitation
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po cévní mozkové příhodě Cíle: Stručný souhrn poznatků o problematice cévních mozkových příhod, s důrazem na možnosti rehabilitační léčby; následné zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče. Souhrn: Obecná část práce uvádí problematiku z epidemiologického pohledu, definuje cévní mozkovou příhodu a klasifikuje ji podle mechanismu vzniku, zabývá se rizikovými faktory a možnostmi prevence. V rámci klinického obrazu je více pozornosti věnováno tématu spastické hemiparézy. V dalším textu je nastíněn průběh léčby cévní mozkové příhody, podrobněji jsou zpracovány možnosti a metodiky rehabilitační práce, včetně využití moderních technologií a virtuální reality. Ve speciální části je zpracována kazuistika pacientky po hemoragické cévní mozkové příhodě s pravostrannou spastickou hemiparézou a globální fatickou poruchou. Klíčová slova: spastická hemiparéza, rehabilitace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Post-stroke physiotherapy treatment: A case study Aim: Brief review of current knowledge of stroke, with emphasis on rehabilitation possibilities; followed by a case study. Summary: The theoretical part of the thesis introduces the issue from the epidemiological point of view, provides stroke definition and classification according to the mechanism of origin, deals with risk factors and possibilities of prevention. Within the clinical signs, more attention is paid to the topic of spastic hemiparesis. The following text outlines the course of stroke treatment. The rehabilitation process, its possibilities and techniques, including the use of modern technologies and virtual reality, are described in more detail. In the empirical part, a case report of a patient after haemorrhagic stroke with right-sided spastic hemiparesis and global aphasia is presented. Keywords: spastic hemiparesis, rehabilitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Romana Zamazalová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Romana Zamazalová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Romana Zamazalová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Svatava Neuwirthová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Hankovcová 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB