velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s funikulární myelózou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s funikulární myelózou
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Funicular Myelosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kryštof Voleský
Vedoucí:
Mgr. Irena Novotná
Oponent:
Bc. Eva Hankovcová
Id práce:
202895
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Funikulární myelóza, perniciózní anémie, akutní gastritida, fyzioterapie při funikulární myelóze, spasticita, vitamín B12, poškození míšních provazců, fyzioterapie.
Klíčová slova v angličtině:
Funicular myelosis, pernicios anemia, acute gastritis, physiotherapy with funicular myelosis, spasticity, vitamin B12, damage of spinal cord, physiotherapy.
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Kryštof Voleský Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s funikulární myelózou Cíle: Zpracování teoretických podkladů pro diagnózu funikulární myelóza a vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s funikulární myelózou formou kazuistiky. Metody: Tato bakalářská práce vznikala na podkladě souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha od 14.1. do 8.2. V rámci praxe jsem pracoval s pacientem s poškozením míchy (funikulární myelózou), který byl hospitalizován v období mé praxe (do 28.1.). Práce je rozdělena do dvou částí – obecná a speciální. V obecné části jsou zpracovány teoretické poznatky k dané diagnóze. Tato část obsahuje charakteristiku onemocnění, etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, přidružená onemocnění a fyzioterapeutickou postupy vztahující se k dané diagnóze. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s funikulární myelózou. Výsledky: U pacienta došlo ke zlepšení v oblastech svalové síly, svalového zkrácení, rozsahů pohybu, eliminace progrese spasticity a vertikalizace. Závěr: V práci bylo dosaženo stanovených cílů. Konkrétně byla zpracována literární rešerše na danou diagnózu a kazuistika pacienta s popisem efektu aplikované terapie. Klíčová slova: Funikulární myelóza, perniciózní anémie, akutní gastritida, fyzioterapie při funikulární myelóze, spasticita, vitamín B12, poškození míšních provazců, fyzioterapie.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Kryštof Voleský Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient with funicular myelosis Objectives: Processing of theoretical base for diagnosis of funicular myelosis and elaboration of physiotherapy procedurs for patient with funicular myelosis. Methods: This bachelor thesis was originated on ground of practice at Military university hospital Prague from January 14th to February 8th. At the time I was working with patient with diagnosis of funicular myelosis, he was hospitalized during my practice (to January 28th). The thesis is divided into two main parts – theoretical and special. The theoretical includes processed basic knowledge about the illness, characteristics, ethiopathogenesis, diagnostics, treatment, associated diseases and physiotherapy methods for diagnoses of funicular myelosis. Special part contains funicular myelosis patien’s case concept, processes and effect of the therapy. Results: The Patient made progress at several areas. Muscle strength, muscle shortening, range of motion, elimination of spasticity and verticalization got better. Conclusion: This bachelor thesis achieved the stated goals. Specifically theoretical base was processed and physiotherapy procedurs were elaborated for the diagnosis. Results of theraphy are also included in the end of the thesis. Keywords: Funicular myelosis, pernicios anemia, acute gastritis, physiotherapy with funicular myelosis, spasticity, vitamin B12, damage of spinal cord, physiotherapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Voleský 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kryštof Voleský 744 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Voleský 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Voleský 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Novotná 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Hankovcová 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB