velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapeutic treatment of a patient after implantation of total knee joint replacement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Tichý
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Holubová
Oponent:
Bc. Eva Hankovcová
Id práce:
202893
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova v angličtině:
Knee joint, total replacement, osteoarthritis, physiotherapy, case study
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem práce bylo vypracovat kazuistiku pacienta s totální endoprotézou kolenního kloubu, vyhledat teoretické podklady pro danou diagnózu a uplatnit je v terapii. Metody: Práce je tvořena částí obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu, osteoartrózou a její léčbou, implantací totální endoprotézy kolenního kloubu jako chirurgického způsobu léčby osteoartrózy, rehabilitací po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu a vhodnými fyzioterapeutickými postupy během péče o pacienta po implantaci. Speciální část je vypracována formou kazuistiky pacienta po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu. Skládá se z anamnézy, vstupního kineziologického vyšetření, záznamů terapeutických jednotek, výstupního kineziologického vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Během terapií navržených dle podkladů z teoretické části práce došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. Klíčová slova: Kolenní kloub, totální endoprotéza, osteoartróza, fyzioterapie, kazuistika.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case study of Physiotherapeutic treatment of a patient after implantation of total knee joint replacement Objectives: The aim of this work was to elaborate a case report of a patient with a knee joint replacement, find theoretical background for this diagnosis and apply acquired knowledge in therapy. Methods: The work consists of a theoretical and a special part. The theoretical part deals with the anatomy and kinesiology of the knee joint, osteoarthritis and its treatment, an implantation of a total knee replacement as a surgical method of osteoarthritis treatment, rehabilitation after the implantation of the total knee endoprosthesis and appropriate physiotherapeutic techniques during patient’s care after the implantation. A special part is elaborated in the form of a case study of a patient after an implantation of a total knee replacement. It consists of anamnesis, an entry kinesiological examination, records of therapeutic units, an outcome kinesiological examination and an evaluation of the effect of the therapy. Results: During the therapies designed according to the acquired knowledge from the theoretical part of the thesis, the patient's health status was improved. Keywords: Knee joint, total replacement, osteoarthritis, physiotherapy, case study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Tichý 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Tichý 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Tichý 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Tichý 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Holubová 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Hankovcová 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB