velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza plexus brachialis horního typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza plexus brachialis horního typu
Název v angličtině:
Case Study on Physiotherapy Treatment of a Patient with an upper type brachial plexus palsy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Škripková
Vedoucí:
Mgr. Svatava Neuwirthová
Oponent:
Mgr. Dita Hamouzová
Id práce:
202892
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
periferní paréza, plexus brachialis, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova v angličtině:
peripheral palsy, brachial plexus, physiotherapy, case study
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza plexus brachialis horního typu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o poškození periferního nervového systému, konkrétně o parézách plexus brachialis. Mezi hlavní cíle patří taktéž zorientování se v odborné literatuře s daným tématem a vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s výše uvedenou diagnózou. Metody: Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, část obecnou a část speciální. Obecná neboli teoretická část se věnuje shrnutí dat o dané problematice získaných z dostupné odborné literatury. Uvedené poznatky informují o základech nervového systému s větším důrazem na periferní nervový systém a jeho možná poškození, o paréze plexus brachialis a možnostech léčby této diagnózy. Část speciální čili praktická část obsahuje detailně zpracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza plexus brachialis horního typu provedenou v rámci souvislé odborné praxe. Obsahem kazuistiky je vstupní i výstupní kineziologický rozbor, popis všech provedených terapeutických jednotek a v závěru zhodnocení efektu proběhlé terapie. Klíčová slova: periferní paréza, plexus brachialis, fyzioterapie, kazuistika
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Case Study on Physiotherapy Treatment of a Patient with an upper type brachial plexus palsy Objectives: The main aim of this bachelor thesis is to summarise the theoretical knowledge about the lesion of the peripheral nervous system, specifically brachial plexus palsies. Other two core objectives are to become oriented in the specialised literature about the given subject and the elaboration of a case study on the physiotherapy treatment of a patient with the above-mentioned diagnosis. Methods: The bachelor thesis is divided into two main parts: theoretical and special. The theoretical part is dedicated to summarising data about the stated problematics obtained from specialised literature available. The findings inform about the basics of the nervous system, with more emphasis on the peripheral nervous system and its possible damage, about brachial plexus palsy, and the options for treatment of this diagnosis. The special, or practical, part contains a detailed case study on the physiotherapy treatment of a patient with an upper type brachial plexus palsy, conducted in a continuous specialised practice. The case study includes the pre- and post-therapy kinesiological assessments, a description of all therapeutic sessions performed and, in conclusion, an evaluation of the effects of the completed therapy. Key words: peripheral palsy, brachial plexus, physiotherapy, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Škripková 3.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Škripková 660 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Škripková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Škripková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Svatava Neuwirthová 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Hamouzová 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB