velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním deficitem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním deficitem
Název v angličtině:
The Case Study of a Physiotherapy Treatment of a Patient with Balance Disorder and Cognitive Impairment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Sýkorová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Holubová
Oponent:
Jan Hořejší
Id práce:
202890
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Encefalopatie, Posturální stabilita, Kognitivní funkce
Klíčová slova v angličtině:
Encephalopathy, Postural Stability, Cognitive Functions
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch rovnováhy a kognitivních funkcí v kontextu oboru fyzioterapie. Narušení rovnováhy a kognitivní deficit patří mezi hlavní rizikové faktory výskytu pádů. Cílem bakalářské práce v její obecné části je s využitím odborné literatury zpracovat základní teoretická východiska dané problematiky a stručně nastínit význam a možnosti fyzioterapie u pacientů s poruchou rovnováhy a kognitivních funkcí. Ve speciální části bakalářské práce je uvedena podrobná kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s deficitem v oblasti rovnováhy a kognitivních funkcí následkem encefalopatie, jejímž cílem je propojení využití technik přínosných pro zlepšení rovnováhy i kognitivního výkonu pacienta. U pacienta bylo v závěru terapeutické intervence pozorováno zlepšení stability stoje a chůze, zlepšení koordinace a stereotypu pohybu, snížení únavnosti a rizika pádu a zlepšení kognitivního výkonu. Pro objektivizaci efektu terapie byly využity standardizované hodnotící metody: Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové, Bergova funkční škála rovnováhy, Montrealský kognitivní test pro orientační hodnocení kognitivních funkcí a Index dle Barthelové pro hodnocení závislosti pacienta ve výkonu ADL.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis explores balance and cognitive disorders in the context of physiotherapy. Balance disorders and cognitive impairment are important risk factors for falls. The aim of the thesis is to provide fundamental information based on available evidence in literature and briefly outline the importance of physiotherapy in patients with balance and cognitive impairment. In the practical part of the thesis is presented a detailed case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with balance disorder and cognitive impairment due to encephalopathy. The treatment focused on application of techniques which are beneficial for improvement of the balance as well as cognitive functions. At the end of the therapeutic intervention patient have improved stand and gait balance as well as coordination of motion and cognitive performance and also there was a significant reduction of fatigue and fall risk. We used standardized assessments methods to measure the effect of the treatment: The Tinetti Balance and Gait Test, Berg Balance Scale, Montreal Cognitive Assessment and Barthel Index for Activities of Daily Living.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Sýkorová 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Sýkorová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Sýkorová 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Holubová 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Hořejší 668 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB