velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Název v angličtině:
The case study of the physiotherapeutic care of a patient with total endoprothesis of a knee joint
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Strakoš
Vedoucí:
Mgr. Irena Novotná
Oponent:
Mgr. Jana Sohrová
Id práce:
202888
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolenní kloub, totální endoprotéza, artróza, kazuistika, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
knee joint, total endoprosthesis, arthrosis, case report, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky jedné pacientky v průběhu bakalářské praxe, která se konala ve zdravotnickém zařízení Centrum léčby pohybového aparátu. Jedná se o kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy levého kolenního kloubu. Pacientka byla hospitalizován dne 9. 1. 2019 a operace proběhla 10. 1. 2019. Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu. Dále se práce zaobírá popisem artrotického onemocnění, chirurgické léčby pomocí endoprotézy a následné fyzioterapeutické péče. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta. Z fyzioterapeutických metod jsem použil techniky měkkých tkání podle Lewita, mobilizace podle Lewita, postizometrickou relaxaci podle Lewita, senzomotorickou stimulaci podle Jandy a Vávrové, cvičení podle svalového testu a proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci podle Kabata. V rámci individuálních terapií jsem z pomůcek využil molitanové míčky, overball, ježky pro facilitaci a podpažní berle. Výsledky: Pacientka spolupracovala během všech terapeutických jednotek. S fyzioterapií byla pacientka spokojená. Díky jednotlivým výsledkům a pozitivnímu hodnocení terapie pacientkou mohu efekt terapie považovat za úspěšný. Závěr práce porovnává výsledky ze vstupního a výstupního kineziologického rozboru a hodnotí efekt terapie. Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, artróza, kazuistika,fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The case study of the physiotherapeutic care of a patient with total endoprothesis of a knee joint Objectives: The purpose of this bachelor thesis is the processing of case reports about one patient during the bachelor's practice, which took place in the hospital Centrum léčby pohybového aparátu. This is a case study of the physiotherapeutic care of a patient with artrotic diagnosis with implantation of total endoprosthesis of the left knee joint. The patient was hospitalized on 9 January 2019 and the surgery took place on 10 January 2019. Methods: The thesis is divided into general and special part. The general part explains anatomy and kinesiology of the knee joint. Further, the thesis deals with the description of arthrotic disease, surgical treatment by application of endoprosthesis and physiotherapeutic care after surgery. The content of the special part is a case study of the patient. From physiotherapeutic methods, I used soft tissue techniques, Lewit’s mobilization and postisometric relaxation, sensomotorcal stimulation by Janda, exercises according to muscle test and Kabat’s method PNF. I used the foam balls, overball and underarm crutches during the individual therapies. Results: The patient co-operated during all the therapeutic units very well. The patient was satisfied with physiotherapeutic care. Due to the individual results and the positive evaluation of the patient's therapy, the therapy effect can be considered as a successful. The conclusion of the thesis compares the results from the input and output kinesiological analysis and evaluates the effect of the therapy. Keywords: knee joint, total endoprosthesis, arthrosis, case report, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Strakoš 3.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Strakoš 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Strakoš 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Strakoš 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Novotná 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Sohrová 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB