velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze ramenního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze ramenního kloubu
Název v angličtině:
A case report of physiotherapeutic treatment of a patient after total shoulder replacement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Reiterová
Vedoucí:
Mgr. Irena Novotná
Oponent:
Mgr. Simona Vosmíková
Id práce:
202885
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fyzioterapeutické postupy, kazuistika, totální endoprotéza ramenního kloubu, reverzní totální endoprotéza ramenního kloubu, reverzní TEP ramenního kloubu
Klíčová slova v angličtině:
physiotherapeutic procedures, case report, total shoulder joint endoprosthesis, reverse total shoulder prosthesis, shoulder shoulder reverse TEP
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze ramenního kloubu. Cíl práce: Cílem teoretické části je zpracovat anatomii ramenního kloubu, jeho kineziologii a biomechaniku, poté shrnout téma náhrady ramenního kloubu a zaměřit se na fyzioterapeutické postupy užívané při rehabilitaci pacienta. Cílem praktické části je zpracovat fyzioterapeutickou kazuistiku pacienta. Metoda: Teoretická část bakalářské práce je zpracována formou literární rešerše. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s diagnózou totální reverzní náhrada ramenního kloubu a vychází z praktické spolupráce s pacientem během souvislé praxe v MediCentru Praha, a.s. Kazuistika obsahuje vstupní i výstupní kineziologické vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý plán terapie, popis průběhu jednotlivých terapeutických jednotek a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: V teoretické části práce shrnuji anatomii, kineziologii a biomechaniku ramenního kloubu. Definuji alloplastiku ramenního kloubu, historii, indikace, kontraindikace, komplikace a průběh operačního zákroku. Podařilo se mi také shrnout postup fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální reverzní náhrady ramenního kloubu, nejčastější přůstupy užíváné v terapiích a fyzikální terapii užívanou v péči o tyto pacienty. Při praktické práci s pacientem aplikuji zmíněné terapeutické postupy u pacienta kterému byla před třemi měsíci náhrada implantována. Vybrané postupy hodnotím, jako účinné. Z důvodu pozdního zahájení souvislé terapie nebyl jejich efekt kvantitavně výrazný. Příkladem kvantitativního progresu v průběhu fyzioterapie je zvýšení rozsah aktivního rozsahu pohybu do flexe v ramenním kloubu v sedě o 20° a abdukce 10°. Závěr: Hodnotím užité fyzioterapeutické postupy které jsem aplikovala při péči o pacienta jako účinné, i přes odklad zahájení terapie. Fyzioterapeutická péče o pacienta s obtížemi v oblasti ramenního kloubu je časově nákladná, značně individuální, vyžaduje aktivní spolupráci pacienta, pokud však terapeut zacílí vhodně vybrané postupy na daný problém, je vysoce pravděpodobné zlepšení funkce ramenního kloubu. Klíčová slova: fyzioterapeutické postupy, kazuistika, totální endoprotéza ramenního kloubu, reverzní totální endoprotéza ramenního kloubu, reverzní TEP ramenního kloubu
Abstract v angličtině:
Abstract: Topic name: A case report of physiotherapeutic treatment of a patient after total shoulder replacement. Aim: The aim of the theoretical part is to chracterize the anatomy of the shoulder joint, its kinesiology and biomechanics, then to summarize the topic of shoulder replacement and to focus on physiotherapeutic procedures used in patient rehabilitation. The aim of the practical part is to process the physiotherapeutic case study of a patient. Method: The theoretical part of the thesis is elaborated in the form of literary research. The special part contains a case report of a patient with a total reverse shoulder replacement and is based on practical cooperation with the patient during continuous practice at MediCentrum Praha, a.s. The case report includes entry and exit kinesiological examinations, short-term and long-term therapy plans, a description of the course of individual therapeutic units and an evaluation of the effect of therapy. Results: In the theoretical part I summarize anatomy, kinesiology and biomechanics of the shoulder joint. I define the shoulder joint alloplasty, history, indications, contraindications, complications and the course of surgery. I also managed to summarize the process of physiotherapeutic care for a patient following the implication of total reverse shoulder replacement, the most common approaches used in therapies and physical therapy used in the care of these patients. In practical work with the patient I apply the mentioned therapeutic procedures in a patient who was implanted three months ago. I evaluate the selected procedures as effective. Due to the late initiation of continuous therapy, their effect was not quantitatively significant. An example of quantitative progression during physiotherapy is an increase in the active range of motion to flex in the shoulder joint by 20 ° and 10 ° abduction. Conclusion: I evaluate the physiotherapeutic procedures I used in the care of the patient as effective, despite the delay in the start of therapy. Physiotherapeutic care of a patient with difficulty in the shoulder joint is time-consuming, highly individual, requires active patient collaboration, but if the therapist targets appropriately selected procedures for the problem, it is highly likely to improve the function of the shoulder joint. Key words: physiotherapeutic procedures, case report, total shoulder joint endoprosthesis, reverse total shoulder prosthesis, shoulder shoulder reverse TEP
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Reiterová 2.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Reiterová 657 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Reiterová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Reiterová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Novotná 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Simona Vosmíková 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB