velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately
Název v angličtině:
Case study of physiotherapy treatment of a patient after lateral patellar disclocation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Pilný
Vedoucí:
Mgr. Vendula Nechvátalová
Oponent:
PhDr. Edwin Mahr, PhD.
Id práce:
202884
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolenní kloub, patella, luxace pately, operace dle Madigana, artroskopie, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
knee joint, patella, patellar luxation, Madigan surgery, arthroscopy, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Petr Pilný Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po laterální luxaci pately Cíle práce: Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče pacientky po laterální luxaci pately, shrnutí teoretických poznatků, navrhnutí vhodné terapie a následné pozorování průběhu terapie a zhodnocení efektu terapie. Metody: Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, části obecné a části speciální. V obecné části jsou shrnuty teoretické poznatky z anatomie, kineziologie a biomechaniky kolenního kloubu. Dále se v této části nachází jednotlivá vyšetření kolenního kloubu a na ně navazující terapie. Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky po operaci dle Madigana a atroskopii kolenního kloubu, průběh terapie a zhodnocení jejího efektu. Výsledky: Vlivem terapie došlo ke zlepšení zdravotního stavu pacientky, efekt terapie je znatelný obzvláště na stereotypu chůze, při kterém pacientka téměř kompletně odstranila vzniklé patologie a přestala používat pomůcky, a rozsahu pohybu do flexe v kolenním kloubu pacientky. Terapii lze nazvat úspěšnou. Závěr: Během terapie bylo dosaženo všech stanovených cílů a úspěšností terapie byla potvrzena účinnost použitých metod. Klíčová slova: kolenní kloub, patella, luxace pately, operace dle Madigana, artroskopie, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Petr Pilný Title: Case study of physiotherapy treatment of a patient after lateral patellar disclocation Aim: Aim of this bachelor’s thesis was to write up a report on a patient after latelar disclocation of the patella, summarizing theoretical knowledge, devising proper treatment, observing patient over the course of treatment and rating it’s efectivness. Methods: This bachelor’s thesis consists of two parts, a general part and a special part. The general part summarizes theoretical knowledge of anatomy, kinesiology and biomechanice of the knee joint. It also includes examinations of the knee joint and subsequent therapy. The special part consists of the case study of a patient after Madigan surgery and knee arthroscopy, course of treatment and evaluating it’s effect. Results: Due to the therapy, the patient’s medical state improved, the effect of the therapy is particularly recognizable in walking stereotype, in which the patient almost completely eliminated any formed pathologies and ceased using all walking aid, and in the range of movement of patient’s knee joint. Therapy is considered successful. Conclusion: All of the set goals were accomplished during the therapy and the therapy’s successfulness therefore proved efficiency of the used methods. Keywords: knee joint, patella, patellar luxation, Madigan surgery, arthroscopy, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Pilný 2.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Pilný 981 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Pilný 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Pilný 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vendula Nechvátalová 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Edwin Mahr, PhD. 743 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB