velikost textu

Fossil Fuels Lobby and Climate Change: Influencing the Discourse in Politics and Media

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fossil Fuels Lobby and Climate Change: Influencing the Discourse in Politics and Media
Název v češtině:
Lobby fosilních společností a klimatické změny: ovlivňování politického a mediálního diskurzu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Balková
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Id práce:
202867
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Fosilní průmysl, lobby fosilních společností, klimatické změny, popírání klimatických změn, globální oteplování, ExxonMobil, Republikánská strana, environmentální skepticismus, USA, věda
Klíčová slova v angličtině:
Fossil fuels, fossil fuels lobby, climate change, climate change denial, global warming, ExxonMobil, Republican Party, environmental skepticism, USA, science
Abstrakt:
Abstrakt Popírání klimatických změn se ve Spojených státech stalo rozšířeným fenoménem, který v posledních několika desítkách let zásadně ovlivnil postoj americké vlády k rostoucím environmentálním problémům. Tato práce se zabývá rolí lobby fosilních společností v dané problematice, která byla hlavní silou za jejím vznikem. Hlavním cílem práce je dokázat, že úspěch protiklimatického hnutí vedeného fosilním průmyslem byl umožněn jeho politickými vazbami a profesionálně vedenou kampaní, jež z dříve uznávaného a vědou podloženého faktu vytvořila problém, který se stal otázkou diskuse, názoru, politiky, ideologie a identity. Práce se nejprve věnuje historickému vývoji klimatické debaty ve Spojených státech. Postupně se zaměřuje na jednotlivé milníky politického přístupu k problémům spojeným s životním prostředím a na vznik samotného popírání klimatických změn. Práce dále analyzuje vztahy a vazby mezi americkou politickou reprezentací, zájmovými skupinami a klimatickou vědou od 70. let 20. století do konce vlády prezidenta George W. Bushe. V další části jsou představeny jednotlivé strategie a metody často používané protiklimatickým hnutím. Práce zde také zkoumá řadu aspektů, které tomuto hnutí umožnily vzestup, zejména roli médií, polarizaci americké veřejnosti a již existující politické faktory, které rozhodly o úspěchů klimaskeptiků. Poslední část se věnuje společnosti Exxon(Mobil) a její angažovanosti v protiklimatické kampani. Tento konkrétní příklad byl použit jako praktická ukázka ilustrující dříve pojednávané teorie, který zároveň dává prostor k přestavení klíčových aktérů hrajících roli v protiklimatické kampani a analýze jednotlivých vazeb mezi fosilním průmyslem a americkou politikou.
Abstract v angličtině:
Abstract Climate change denial is a widely spread phenomenon in the United States that has for decades shaped the country’s response to the numerous environmental challenges it has been facing. This thesis deals with the role of the American fossil fuels lobby in the analyzed matter, as it constituted the main force behind its rise. The main goal of the thesis is to prove that the success of the climate change denial orchestrated by the fossil fuels industry was enabled by its ties to the political establishment. Moreover, it argues that this was done by using professionally drafted strategies, which turned a once-widely-accepted fact – backed by a scientific consensus – into a matter of debate, opinion, politics, ideology, and identity. In order to do that, the thesis firstly covers the historical development of the climate debate in the United Sates. It looks at the major milestones in the country’s approach in dealing with the problem of the environment as well as the emergence of the climate change denial campaign itself. Secondly, it analyzes the various connections between U.S. politics, special interests, and climate science from the 1970s until the end of the George W. Bush Administration. Next, it introduces the specific tactics and methods employed by the climate change denial campaign. Moreover, the thesis examines a number of aspects that enabled the rise of the denialist movement. It goes over the role of the media, the polarization of the American public, and the pre-existing political factors that determined the deniers’ success. Lastly, the thesis takes apart the role that Exxon(Mobil) played in the issue. This example is used in order to support the theoretical basis laid out earlier. Furthermore, it allows for an introduction of some of the actors that played key roles in the industry’s extensive denial campaign. Their ties to the country’s politics are also demonstrated here.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Balková 782 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Balková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Balková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB